GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 28. ožujka 2023.

Godina X - broj 6.Na temelju članaka 15. i 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko -goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. ožujka 2023. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 14/13), u članku 18. stavku 2. riječi: “Službenim novinama Primorsko -goranske županije” zamjenjuju se riječima: “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

Članak 2.

 

U članku 23. riječi: “Uredu Grada” zamjenjuju se riječima: “Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu”.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2023. godine, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/28
URBROJ: 2170-1-16-00-23-2
Rijeka, 23. ožujka 2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.