GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 28. ožujka 2023.

Godina X - broj 6.Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko -goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. ožujka 2023. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o Detaljnom planu uređenja središta područja Krnjevo

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o Detaljnom planu uređenja središta područja Krnjevo (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 19/02 i 13/08).

Članak 2.

Izmjene Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo (u daljnjem tekstu: Plan) izradio je Arhitektonsko  građevinski atelje d.o.o. iz Rijeke, u koordinaciji s Gradom Rijeka kao nositeljem izrade.

 

Članak 3.

Predmet ovih izmjena Plana je izmjena obuhvata Plana.

Članak 4.

 

Izmjene Plana iz članka 1. ove Odluke sastoje se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana te priloge, kako slijedi:

 

        A. TEKSTUALNI DIO

         I. OBRAZLOŽENJE

  1. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

          2.2. Detaljna namjena površina                                                    

          2.2.1.  Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

        B. GRAFIČKI DIO

  1. Detaljna namjena površina                                                                                      M 1:1000
  2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

          2.1. Prometna infrastrukturna mreža                                                                M 1:1000

          2.2. Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba                                 M 1:1000

          2.3. Komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja otpadnih voda             M 1:1000

          2.4. Komunalna infrastrukturna mreža – plinoopskrba                                 M 1:1000

          2.5. Komunalna infrastrukturna mreža – opskrba toplinskom energijom  M 1:1000

          2.6. Komunalna infrastrukturna mreža – elektroopskrba                              M 1:1000

          2.7. Telekomunikacijska infrastrukturna mreža                                               M 1:1000

  1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina                                                         M 1:1000
  2. Uvjeti gradnje

          4.1. Uvjeti gradnje – općenito                                                                              M 1:1000

   

        C. PRILOZI

  1. Obrazloženje Izmjene Plana
  2. Sažetak za javnost
  3. Izvješće o javnoj raspravi

   

  Članak 5.

   

  U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

  “Površina obuhvata Plana iznosi 12,75 ha.”

   

   

  Članak 6.

   

  Ove Izmjene Plana izrađene su u pet (6) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

   

   

  Članak 7.

   

  Izvornici Izmjena Plana čuvaju se u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

   

    

  Članak 8.

   

  Tekstualni i grafički dijelovi Izmjena Plana te prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

   

   

  Članak 9.

   

  Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

   

   

  KLASA: 024-01/23-01/25
  URBROJ: 2170-1-16-00-23-2
  Rijeka, 23. ožujka 2023.

   

   

  GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
  Predsjednica
  Gradskog vijeća
  Ana Trošelj, v.r.