GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 27. veljače 2023.

Godina X - broj 4.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. veljače 2023. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Srdoči

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status općeg dobra na nekretnini u k.o. Srdoči, označenoj kao k.č.br. 1138/79 površine 55 m2, upisanoj u z.k.ul. 4590, k.o. Srdoči, koja sukladno Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 18/09 i 51/13) predstavlja dio građevne čestice planske oznake Cp-1.

 

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno – knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa općeg dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/5
URBROJ: 2170-1-16-00-23-2
Rijeka, 23. veljače 2023.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.