GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 27. veljače 2023.

Godina X - broj 4.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. veljače 2023. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o razrješenju i izboru člana Odbora za urbanizam i prostorno uređenje
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

 Razrješuje se Marijan Šegota dužnosti člana Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

II.

 

 Za člana Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Željko Boros. 

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/18
URBROJ: 2170-1-16-00-23-3
Rijeka, 23. veljače 2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.