GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 17. veljače 2023.

Godina X - broj 3.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Osnovne škole Brajda i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 14. veljače 2023. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora
Osnovne škole Brajda

 

 

I.

 

 Razrješuje se Korina Zoretić dužnosti članice Školskog odbora Osnovne škole Brajda.

 

 

II.

 

Za članicu Školskog odbora Osnovne škole Brajda imenuje se:

– Ivona Plenča.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-02/23-01/24-33
URBROJ: 2170-1-15-00-23-1
Rijeka, 14. veljače 2023.

 

 

 

Gradonačelnik
               Marko Filipović, v.r.