GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 17. veljače 2023.

Godina X - broj 3.Na temelju članka 10. stavka 4. Pravilnika o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (“Narodne novine” broj 121/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 7. veljače 2023. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o početku postupka vrednovanja Strategije razvoja
Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o početku postupka vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/22), Plan vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine iz članka 4. Odluke, mijenja se i glasi kako je utvrđeno u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/23-01/20-32
URBROJ: 2170-1-15-00-23-1
Rijeka, 7. veljače 2023.

 

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

 

 Privitak 1. – Plan vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine