GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 27. veljače 2023.

Godina X - broj 4.Na temelju članka 35. stavka 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. veljače 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog i
sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 40/09, 45/10 i 37/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18 i 3/21), tablični prikaz iz članka 5. stavka 1. Odluke, mijenja se i glasi kako je utvrđeno u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.).

U stavku 2. riječi: „30,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „10,00 eura“.

 

 

Članak 2.

 

U članku 9. stavku 2. riječi: „Riječki sportski savez“ zamjenjuju se riječima: „Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu“.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/6
URBROJ: 2170-1-16-00-23-2
Rijeka, 23. veljače 2023.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Privitak I. – Tablični prikaz