GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 27. veljače 2023.

Godina X - broj 4.Na temelju odredbi članaka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 37. stavaka 4. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10, 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 23. veljače 2023. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak

 

 

 

I.

 

 Imenuje se VLATKA MILETIĆ za ravnateljicu Dječjeg vrtića Sušak.

 

II.

 

Mandat ravnateljice traje pet godina, a teče od 1. ožujka 2023. godine.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 Obrazloženje

 

Ravnateljici Dječjeg vrtića Sušak, Mileni Vuletić, istječe četverogodišnji mandat dana  28. veljače 2023. godine.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavilo je na mrežnim stranicama Ustanove i u „Narodnim novinama“ broj 2/23, dana 4. siječnja 2023. godine javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak. Na natječaj su se prijavile četiri kandidatkinje: Gordana Škrobonja, Maša Basara, Irena Babić te Vlatka Miletić.

Upravno vijeće utvrdilo je da su prijave kandidatkinja uredne u smislu da su pravovremeno podnesene, ispunjavaju uvjete natječaja te sadrže sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju (potpisane, potpune i pravovremene).

Upravno vijeće obavilo je razgovor sa sve četiri kandidatkinje prije donošenja konačnog prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak.

Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije i obavljenog predstavljanja odnosno razgovora s kandidatkinjama, Upravno vijeće je javnim glasovanjem sa tri glasa ZA, sukladno članku 41. stavku 2. Statuta Dječjeg vrtića Sušak, utvrdilo prijedlog odluke da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Sušak imenuje Vlatka Miletić.

Kandidatkinja Vlatka Miletić pokazala je jasno i detaljno poznavanje ciljeva odgojno-obrazovnog rada te svih ostalih aspekata rada ustanove, uz spremnost na suradnju i težnju stalnom unapređivanju kvalitete rada, stjecanju novih saznanja i cjeloživotnom učenju. Sve to, smatraju članovi Upravnog vijeća, dokazala je i u dosadašnjem radu kao stručni suradnik -pedagog, ali i kao zamjenica ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak od osnutka Ustanove, pri čemu je stekla neprocjenjivo neposredno iskustvo o poslovima/dužnostima ravnatelja, uz izrazitu podršku cijelog kolektiva u postupku kandidature.

Upravno vijeće zaključilo je da kandidatkinja ima jasnu viziju daljnjeg rada Dječjeg vrtića Sušak te posjeduje organizacijske sposobnosti za uspješno vođenje ustanove. Uzevši u obzir njen dosadašnji rad i postignuća, kandidatkinja je dokazala svoje stručne i organizacijske kompetencije koje upućuju da će uspješno voditi Dječji vrtić Sušak u narednom petogodišnjem mandatu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može podnijeti tužba Općinskom sudu u Rijeci u roku od 15 dana od dana dostave ove Odluke.

 

KLASA: 024-02/23-01/26-33
URBROJ: 2170-1-15-00-23-1
Rijeka, 23. veljače 2023.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.