GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 27. veljače 2023.

Godina X - broj 4.Na temelju članka 13. stavka 4. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/22), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. veljače 2023. godine, donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U
o imenovanju predsjednika i članica
Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

U Etičko povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Rijeke imenuju se:

 

za predsjednika:

Tihomir Tondini

 

za članice:

Tomislava Furčić

Renata Gržić

Jelena Kopajtić

Neda Lukić.

 

II.

 

Predsjednik i članovi Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se na vrijeme do isteka mandata članova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/18
URBROJ: 2170-1-16-00-23-2
Rijeka, 23. veljače 2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.