GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 27. veljače 2023.

Godina X - broj 4.Na temelju članka 127. i 129. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. veljače 2023. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva radi refinanciranja
postojećih financijskih obveza TD Energo d.o.o.

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Energo d.o.o. (u daljnjem tekstu: TD Energo d.o.o.) za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Privredne banke d.d, Agram banke d.d., Karlovačke banke d.d., Nove hrvatske banke d.d. i Zagrebačke banke d.d. (u daljnjem tekstu: poslovne banke) u iznosu do 11.600.000,00 EUR (u daljnjem tekstu: kredit) radi refinanciranja postojećih financijskih obveza kod navedenih poslovnih banaka, pod sljedećim uvjetima:

 

Ukupan iznos i valuta kredita:

Do 11.600.000,00 EUR

Poslovne banke davatelji kredita

 

Poslovne banke

Iznos sudjelovanja u kreditu

Agram banka d.d.

do 1.646.000,00 EUR

Karlovačka banka d.d.

do 2.685.000,00 EUR

Nova hrvatska banka d.d.

do 1.463.000,00 EUR

Privredna banka Zagreb d.d.

do 3.274.000,00 EUR

Zagrebačka banka d.d.

do 2.468.000,00 EUR

Ukupno (EUR)

do 11.600.000

Agent

Privredna banka Zagreb d.d.

Rok korištenja kredita

Najkasnije do 31.5.2023.

Rok otplate kredita

Do 10 godina, od dana zaključenja ugovora o kreditu

Način otplate

U uzastopnim tromjesečnim ratama glavnice koje bi tijekom prve dvije godine svaka iznosila 130.000,00 EUR, dok bi tijekom preostalih godina tromjesečne rate koje dospijevaju u periodu od lipnja do studenog svaka iznosila po 250.000,00 EUR, a tromjesečne rate koje dospijevaju u periodu od prosinca do svibnja svaka iznosila po 410.000,00 EUR. Prva rata dospijeva najkasnije 30.6.2023.

Kamatna stopa

3-mjesečni EURIBOR (zero floor) + 3,30 p.p. godišnje

Obračun kamate

Tromjesečno, proporcionalnom metodom, na osnovi stvarnog broja dana za mjesec i godine od 360 dana.

Naknade

Aranžerska naknada: 0,7% jednokratno, na ukupan iznos kredita, dijeli se proporcionalno udjelu svake banke u financiranju. Naknada dospijeva u roku od 5 dana od datuma potpisivanja ugovora o kreditu odnosno najkasnije do datuma prvog korištenja kredita, ovisno što je ranije.

 

Naknada za agenturu: 5.000,00 EUR godišnje

Instrumenti osiguranja

Uključuju, ali nisu ograničeni na:

−         jamstvo Grada Rijeke koje pokriva 80% svih novčanih obaveza po ugovoru o kreditu

−         založno pravo u korist svih poslovnih banaka, u istom redu prvenstva, na nekretninama u vlasništvu TD Energo d.o.o. kao korisnika kredita, upisanih u Općinskom sudu u Rijeci, Zemljišnoknjižnom odjelu Rijeka, i to:

o   na nekretninama koje su trenutno već založene pojedinačno u korist (bilo kojih od) poslovnih banaka:

·         k.č.br. 977/32 upisana u zk. ul. br. 3195, k.o. PLASE

·         k.č.br. 144/14 upisana u zk. ul. br. 5544, k.o. RIJEKA

·         k.č.br. 613/4 upisana u zk. ul. br. 5361, k.o. KOZALA

·         k.č.br. 613/7 upisana u zk. ul. br. 2382, k.o. KOZALA

·         k.č.br. 614/3 upisana u zk. ul. br. 3127, k.o. KOZALA

·         k.č.br. 97/1, k.č.br. 97/6, k.č.br. 97/8 i k.č.br. 97/9, upisane u zk. ul. br. 4670, k.o. PLASE

Založno pravo poslovnih banaka na navedenim nekretninama koje su instrument osiguranja po predmetnom kreditu će se inicijalno upisati u prvenstveni red neposredno iza tereta koji su trenutno upisani u korist (bilo kojih od) poslovnih banaka a koji su instrument osiguranja po kreditima koji će se refinancirati predmetnim kreditom.; te

o   na sljedećim nekretninama:

·         k.č.br. 97/7 upisana u zk. ul. br. 3194, k.o. PLASE

Naknadni uvjet: Upis založnog prava prvog reda u korist svih poslovnih banaka, u istom redu prvenstva, na navedenim nekretninama, koje su instrument osiguranja po predmetnom kreditu, najkasnije do 31.05.2023.

−        zadužnice korisnika kredita u korist svake pojedine poslovne banke u iznosu glavnice kredita s kojom svaka pojedina poslovna banka sudjeluje u kreditu, uvećano za sve kamate, naknade i troškove, u formi i sadržaju prihvatljivom za poslovne banke, solemnizirane kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona

−        mjenice korisnika kredita u korist svake poslovne banke, s klauzulom “bez protesta” uz mjenično očitovanje za svaku pojedinu poslovnu banku, u iznosu glavnice kredita s kojom svaka pojedina poslovna banka sudjeluje u kreditu, uvećano za sve kamate, naknade i troškove, ovjereno kod javnog bilježnika, u formi i sadržaju prihvatljivom za poslovne banke.

Prijevremena otplata kredita

Korisnik kredita može u cijelosti ili djelomično izvršiti prijevremenu otplatu kredita, na zadnji dan kamatnog razdoblja, u minimalnom iznosu od 1.000.000,00 EUR uz pisanu neopozivu najavu Agentu najmanje 30 radnih dana unaprijed i uz naknadu za prijevremenu otplatu u visini od 0,50 % od iznosa glavnice koji se prijevremeno otplaćuje. Bilo koji prijevremeno otplaćeni iznos ne može se ponovno koristiti.

 

 

Članak 2.

 

Odobrava se davanje jamstva Grada Rijeke za ispunjenje preuzetih obveza TD Energo d.o.o. iz članka 1. ove Odluke, u iznosu do 9.280.000,00 EUR, uvećanom za pripadajuću kamatu i ostale troškove.

 

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da, nakon dobivanja suglasnosti ministra financija Republike Hrvatske sukladno članku 129. stavku 3. Zakona o proračunu i sklapanja ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza u svezi davanja jamstva s TD Energo d.o.o., u ime Grada Rijeke sklopi ugovor o jamstvu s poslovnim bankama, sukladno članku 2. ove Odluke.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/14
URBROJ: 2170-1-16-00-23-3
Rijeka, 23. veljače 2023.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.