GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 27. veljače 2023.

Godina X - broj 4.Na temelju članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2023. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. veljače 2023. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava
unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2023. godinu

 

 

I.

 

Daje se naknadna suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2023. godinu, kojega je donijela Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“ na sjednici održanoj 1. veljače 2023. godine.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/8
URBROJ: 2170-1-16-00-23-2
Rijeka, 23. veljače 2023.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.