GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 17. veljače 2023.

Godina X - broj 3.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 14. veljače 2023. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Gradonačelnik Grada Rijeke je 31. svibnja 2022. godine donio Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Rijeke  („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/22).

Temeljem Odluke iz stavka 1. ovoga članka, proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

 

 

Članak 2.

 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

 

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

 

Članak 4.

 

Ove Izmjene i dopune Plana se donose radi:

– promjene namjene izdvojenog građevinskog područja „Gospodarske, proizvodne – pretežito industrijske namjene“ oznake I1-1,

– izmjene uvjeta gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja namijenjenih rekreaciji,

– izmjene oblika i površine građevinskih naselja,

– prilagodbe prometne mreže sa planiranim razvojnim projektima,

– definiranja nove namjene i uvjeta gradnje za područje sekundarnog gradskog središta Rujevica,

– usklađenja područja zaštite zaštićenog kulturnog dobra i mjera provedbe na zaštićenim područjima,

– ukidanja izdvojenog građevinskog područja „Površine infrastrukturnih sustava državnog i županijskog značaja“ planske oznake IS-24,

– izmjene oblika i površine luka posebne namjene,

– razmatranja tipologije gradnje te mogućnosti realizacije interpolacije u izgrađenim dijelovima grada te odnosa prema zelenilu unutar okućnica,

– ispravka očite greške/propusta ili usklađenje s ostalim dijelovima Plana.

 

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– izvršiti promjenu namjene koja će omogućiti provedbu planiranih zahvata,

– utvrditi odgovarajuće uvjete gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja namijenjenih rekreaciji,

– izmijeniti oblike i površine građevinskih područja,

– revidirati prometnu mrežu i uvrstiti nove prometnice,

– definirati odgovarajuće uvjete za gradnju stambenih i mješovitih građevina na području sekundarnog gradskog središta Rujevica,

– utvrditi mjere provedbe sukladno Konzervatorskoj podlozi grada Rijeke,

– utvrditi oblik i površinu luka posebne namjene u skladu s propisima iz područja koncesioniranja luka posebne namjene,

– novelirati uvjete gradnje pojedinih vrsta građevina i urbana pravila.

 

 

Članak 6.

 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Odjel je zatražio mišljenja 18 tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.), a odgovorilo je njih pet.

U zakonskom roku su zaprimljena sljedeća mišljenja:

 1. Mišljenje Hrvatskih šuma, UŠP Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice (Klasa: DE-22-01/799, Urbroj: 11-00-06/01-22-02) da nije potrebno vršiti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Rijeke,
 2. Mišljenje Hrvatskih voda Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka (Klasa: 350-02/22-01/0000236, Urbroj: 374-23-1-22-4) da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Rijeke,
 3. Mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, (Klasa: 351-03/22-01/1369, Urbroj: 517-05-1-1-22-2) da ne sudjeluje u postupcima ocjene odnosno strateške procjene na lokalnoj razini,
 4. Mišljenje Ministarstva kulture i medija, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka, (Klasa: 612-08/22-10/0247, Urbroj: 532-05-02-11/8-22-2) da je potrebna provedba postupka strateške procjene za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Rijeke sa naglaskom na sastavnicu okoliša: kulturna baština,
 5. Mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka (Klasa: 351-01/22-04/60, Urbroj: 2170-03-08/3-22-12) da za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Rijeke ne bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

 

Članak 7.

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna Plana Odjel je, uz razloge i ciljeve za izradu Izmjena i dopuna Plana iz članaka 4. i 5. ove Odluke, mišljenja tijela i/ili osoba iz članka 6. ove Odluke te kriterije iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), naročito uzeo u obzir sljedeće činjenice:

 1. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana odnose se na zahvate opisane i navedene u članku 4. i 5. ove Odluke.
 2. Zahvati planirani predmetnim Izmjenama i dopunama Plana neće se sufinancirati iz sredstava Europske unije.
 3. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana odnosi se na administrativne granice Grada Rijeke.
 4. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19) unutar obuhvata Izmjena i dopuna Plana nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000658 Rječina. U postupku ocjene o potrebi strateške procjene, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije upućen je zahtjev za provedbom postupka prethodne ocjene prihvatljivosti Izmjena i dopuna Plana za ekološku mrežu. Po provedenom postupku prethodne ocjene, Upravni odjel donio je obvezujuće mišljenje KLASA: 351-01/22-01/60, URBROJ: 2170-03-08/3-22-11 od 11. studenog 2022. godine da su Izmjene i dopune Plana prihvatljive za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
 5. S obzirom na navedene razloge izrade Izmjena i dopuna Plana, ne očekuju se novi značajniji utjecaji planiranih zahvata u odnosu na već postojeće utjecaje sadašnjeg stanja u prostoru. U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene sagledan je mogući utjecaj Izmjena i dopuna Plana na sastavnice okoliša te je zaključeno da se ne očekuju značajniji negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost.
 6. Izmjene i dopune Plana nemaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te je temeljem mišljenja prikupljenih u postupku ocjene o potrebi strateške procjene i primjenom pojedinačnih kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš iz Priloga III. Uredbe utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

 

 

Članak 8.

 

Odjel će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, objavom na službenim stranicama Grada Rijeke.

 

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 024-02/23-01/25-33
URBROJ: 2170-1-15-00-23-1
Rijeka, 14. veljače 2023.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

Privitak I.