GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 26. siječnja 2023.

Godina X - broj 2.Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/22) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 -pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 23. siječnja 2023. godine, donio je

 

 

 

R J E Š E NJ E
o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora
za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U stalni sastav Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) imenuju se:

  1. Marijan Vundać, dipl. iur., za predsjednika,
  2. Denize Pangos, dipl.iur., za potpredsjednicu,
  3. Renato Kostović, dipl.iur., za člana,
  4. Vinko Randić, dipl.iur., za člana,
  5. Dragica Fadljević, dipl.oec., za članicu,
  6. Ingrid Ikanović, mag.iur., za članicu.

 

 

Članak 2.

 

 Izborno povjerenstvo:

– izravno brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća,

– obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

– ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,

– na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,

 – određuje biračka mjesta za izbore za članove vijeća,

– imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,

– nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,

– nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća,

– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

– objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

– obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća.

 

 

Članak 3.

 

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 6. veljače 2023. godine.

 

 

 

KLASA: 024-02/23-01/13-31
URBROJ: 2170-1-15-00-23-1
Rijeka, 23. siječnja 2023.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.