GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 26. siječnja 2023.

Godina X - broj 2.Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o muzejima (“Narodne novine” broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20),članka 13. stavka 2. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. siječnja 2023. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

 

 

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti od strane osnivača imenuju se:

– Volga Rena,

– Damir Šegota,

– Tamara Martinčić.

  

II.

 

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/23-01/14-31
URBROJ: 2170-1-15-00-23-1
Rijeka, 24. siječnja 2023.

                                                                      

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.