GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 30. prosinca 2022.

Godina IX - broj 17.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 54. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/11, 51/11 i 54/12 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 14/20), Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. prosinca 2022. godine, donio je

 

 

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Zaključkom utvrđuje visina slobodno ugovorene najamnine za stan odnosno stambeni prostor u vlasništvu Grada Rijeke.

Ovaj se Zaključak primjenjuje i na stan odnosno stambeni prostor kojim gospodari Grad Rijeka.

 

 

Članak 2.

 

Visina slobodno ugovorene najamnine iz članka 1. ovog zaključka utvrđuje se za m² stana odnosno stambenog prostora kako slijedi:

– za stan 2,44 eura/m² (18,38 kn/ m²)

– za stambeni prostor 1,07 eura/ m² (8,06 kn/ m²)

– za stan II. kategorije 1,43 eura/ m² (10,77 kn/ m²)

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, visina slobodno ugovorene najamnine za stan odnosno stambeni prostor koji je dodijeljen u najam na temelju članka 62. stavka 1. točke 4. Odluke o najmu stanova osobama koje su zaposlene u oblasti zdravstva, kulture, športa, visokog školstva, pravosuđa i policije, čiji su priznati rezultati rada značajni za Grad, ako se ocijeni da će svojim radom pridonijeti razvoju Grada ili ako su te osobe od izuzetnog značaja za funkcioniranje djelatnosti u kojoj su zaposleni, utvrđuje se za m² stana kako slijedi:

– za stan 4,87 eura/ m² (36,69 kn/ m²)

– za stambeni prostor 2,15 eura/ m² (16,20 kn/ m²)

– za stan II. kategorije 2,85 eura/ m² (21,47 kn/ m²).

 

 

Članak 3.

 

Slobodno ugovorena najamnina iz članka 2. ovog Zaključka raspoređuje se:

– kao doprinos za zajedničku pričuvu zgrade;

– razlika, kao sredstva Proračuna Grada.

 

 

Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 17/21) i Zaključak o dopuni Zaključka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 5/22).

 

 

Članak 5.

 

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/134-30
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 28. prosinca 2022.

 

 

GRADONAČELNIK
Marko Filipović, v.r.