GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Godina IX - broj 15.Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

 

 

Višegodišnji plan uravnoteženja
Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2025. godine

 

 

Članak 1.

 

U cilju uravnoteženja Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, ovim Višegodišnjim planom uravnoteženja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se način pokrića procijenjenog prenesenog manjka iz 2022. godine u iznosu od 5.530.000,00 eura te način korištenja procijenjenog prenesenog viška iz 2022. godine u iznosu od 4.212.330,00 eura.

 

 

Članak 2.

 

Preneseni manjak  iz članka 1. ovoga Plana planira se pokriti iz proračunskih sredstava u 2023. godini u iznosu od 3.330.000,00 eura, a u 2024. godini u iznosu od 2.200.000,00 eura.

 

 

Članak 3.

 

Preneseni višak iz članka 1. ovoga Plana planira se koristiti u 2023. godini u iznosu od 2.089.420,00 eura, a u 2024. godini u iznosu od 2.122.910,00 eura.

 

 

Članak 4.

 

Pokriće prenesenog manjka iz članka 2. ovoga Plana te korištenje prenesenog viška iz članka 3. ovoga Plana planirano je u Proračunu Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

 

 

Članak 5.

 

Ovaj Plan objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/147
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.