OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. prosinca 2022.

Godina IX broj 16.GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, OIB:54382731928, kojeg zastupa gradonačelnik Marko Filipović (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade Plana)

i

IVAN AŠČIĆ iz Rijeke, Mate Lovraka 18, OIB:09454609113, u daljnjem tekstu: Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana) zaključuju

 

 

U G O V O R
o financiranju izrade
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči

 

 

 

Članak 1.

 

Predmet ovoga ugovora jest ugovaranje financiranja izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči (u daljnjem tekstu: Plan) te s tim u vezi reguliranje međusobnih odnosa Nositelja izrade Plana i Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana.

Ovaj ugovor zaključuje se temeljem članaka 63. stavka 2., 167. i 168. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19, u daljnjem tekstu: Zakon), članka 10. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/22, u daljnjem tekstu Odluka o izradi Plana) i Ugovora o izradi Plana zaključenog između Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana i Izrađivača Plana.

 

 

Članak 2.

 

Ugovorne strane utvrđuju da je:

– Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana financirao izradu analiza, stručnih podloga i projekata u cilju realizacije vlastitog programa gradnje koje je izradilo ovlašteno trgovačko društvo, a koja su rješenja, kao i cjelokupna korespondencija između ugovornih strana, od strane Nositelja izrade Plana, prihvaćena kao podloga za izradu Plana,

– Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana izrazio namjeru da u cijelosti financira izradu Plana, sve u skladu s programom gradnje i prostorno-planskim rješenjima budućeg Plana,

– Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana zaključio dana 7. lipnja 2022. godine s trgovačkim društvom Art Design d.o.o. kao ovlaštenim izrađivačem prostornih planova (u daljnjem tekstu: Izrađivač Plana) Ugovor o izradi Plana,

– Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 22. rujna 2022. godine, donošenjem Odluke o izradi Plana, prihvatilo da se izrada Plana financira iz sredstava Investitora/Osiguravatelja.

 

 

Članak 3.

 

Temeljem ovoga ugovora Nositelj izrade Plana obvezuje se provoditi radnje koje su mu po Zakonu povjerene u nadležnost u cilju donošenja Plana, a sukladno prirodi ovog ugovora naročito:

– u suradnji s Izrađivačem Plana odlučiti o stručnom rješenju koje će se ugraditi u Nacrt prijedloga Plana i proslijediti na javnu raspravu,

–    u svom sjedištu omogućiti uvid u Plan te davati potrebna stručna obrazloženja i rješenja Plana Investitoru/Osiguravatelju sredstava za izradu Plana, stručnoj i svekolikoj javnosti i drugim sudionicima u svim fazama njegove izrade,

– utvrditi prijedlog Plana za javnu raspravu i provesti proceduru javne rasprave te u suradnji s Izrađivačem Plana sačiniti i pravovremeno objaviti Izvješće o javnoj raspravi,

– u suradnji s Izrađivačem Plana odlučiti o stručnom rješenju koje proizlazi iz javne rasprave o Planu i programa gradnje,

– utvrditi Konačni prijedlog Plana te u suradnji s Izrađivačem Plana pribaviti pozitivna mišljenja i suglasnosti na Plan,

– obavještavati javnost, Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana i druge sudionike u postupku izrade/donošenja Plana te voditi drugu potrebnu korespondenciju,

– brinuti o rokovima izrade Plana utvrđenim Zakonom, Odlukom o izradi Plana i Ugovorom o izradi Plana na način da osigura što kvalitetnije i brže donošenje Plana te

– po potrebi provesti i druge postupke i radnje s ciljem donošenja Plana.

 

 

Članak 4.

 

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana temeljem ovog ugovora obvezuje se aktivno sudjelovati u izradi Plana iznošenjem svojih programa/prijedloga Nositelju izrade Plana u roku od 30 dana od dana sklapanja ovog ugovora.

Programi/prijedlozi Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana moraju biti utemeljeni na Odluci o izradi Plana, programu gradnje te na pozitivnim propisima koji reguliraju područje prostornog planiranja/uređenja i na prostornim planovima šireg područja jer u protivnom ne obvezuju Izrađivača Plana i Nositelja izrade Plana.

 

Članak 5.

 

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana u cijelosti snosi troškove izrade Plana sukladno Ugovoru o izradi Plana, te se obvezuje da će, po potrebi, snositi troškove izrade drugih stručnih podloga ukoliko bi se prema važećim propisima iste pokazale kao neophodne (npr. strateška studija i sl.) u cilju zakonitog donošenja Plana.

 

 

Članak 6.

 

U slučaju da uslijed objektivnih i nepredviđenih okolnosti ili uslijed više sile budu produženi rokovi za izradu i donošenje Plana utvrđeni Odlukom o izradi Plana i Ugovorom o izradi Plana, ugovorne strane su suglasne da se rokovi računaju prema novonastalim okolnostima, bez potrebe izmjene ovog ugovora.

 

 

Članak 7.

 

Sve sporove nastale temeljem ovog ugovora ugovorne strane rješavat će mirnim putem, u protivnom utvrđuje se nadležnost suda u Rijeci.

 

 

Članak 8.

 

Na sve ostale odnose koje ovaj ugovor nije predvidio primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

 

 

Članak 9.

 

Ovaj ugovor sastavljen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih tri (3) zadržava Nositelj izrade Plana, dva (2) primjerka zadržava Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana, a jedan (1) primjerak dostavit će se Izrađivaču Plana.

 

 

Članak 10.

 

 Ovaj ugovor objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

U Rijeci, 4. 10. 2022.
KLASA: 350-03/22-01/18
URBROJ: 2170-1-10-22-23

 

 

INVESTITOR/OSIGURAVATELJ                                        NOSITELJ IZRADE PLANA:

SREDSTAVA ZA IZRADU PLANA:

 

                                                                                                          GRAD RIJEKA:

                                                                                                          Gradonačelnik:

 

Ivan Aščić, v.r.                                                                                Marko Filipović, v.r.