GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Godina IX - broj 15.Na temelju odredbe članka 42. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

 

 

 

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

 

 

 

I. OPĆI DIO

 

 

Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

 

 *Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
nalaze se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 024-01/22-01/29
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu