GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Godina IX - broj 15.Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

P R O G R A M
građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

 

 

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2023. godinu za:

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

– postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

 

 

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 

Članak 2.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.753.100,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 784.180,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 97.320,00 eura, naknade za koncesije u iznosu od 60.300,00 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 40.000,00 eura te donacija u iznosu od 771.300,00 eura kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

853.400,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

108.600,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

744.800,00

2.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

39.800,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

31.180,00

2.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

8.620,00

3.

Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

66.300,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

66.300,00

4.

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

66.400,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

66.400,00

5.

Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza

141.700,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

39.800,00

5.2.

Izvor financiranja: donacije

26.500,00

5.3.

Izvor financiranja: proračun Grada

75.400,00

 

6.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

 

132.700,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

19.100,00

 

6.2.

Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

40.000,00

6.3.

Izvor financiranja: proračun Grada

13.300,00

6.4.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

60.300,00

7.

Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu

93.000,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

93.000,00

 

8.

Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3

 

26.600,00

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

26.600,00

 

9.

Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu

 

140.700,00

9.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

140.700,00

 

10.

Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza

 

159.300,00

10.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

159.300,00

11.

Sveukupno nerazvrstane ceste

1.719.900,00

11.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

750.980,00

11.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

97.320,00

11.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

771.300,00

11.4.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

60.300,00

 

11.5.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

 

40.000,00

 

  1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Pješačka površina PP21 na Martinkovcu

19.900,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

19.900,00

 

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

19.900,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

19.900,00

 

  1. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

1.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

 

13.300,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

13.300,00

2.

Sveukupno javna rasvjeta

13.300,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

13.300,00

 

 

 

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 

 

Članak 3.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 2.952.145,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 302.800,00 eura i proračuna Grada u iznosu od 2.649.345,00 eura kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

26.600,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

26.600,00

2.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

161.200,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

161.200,00

3.

Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca

4.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

4.000,00

4.

Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

79.700,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

79.700,00

5.

Prometnice i promet

39.817,00

5.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

39.817,00

 

6.

Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

75.523,00

6.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

75.523,00

7.

Trsat – ceste 

35.160,00

7.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

35.160,00

8.

Sveukupno nerazvrstane ceste

422.000,00

8.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

271.500,00

8.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

150.500,00

 

  1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

 

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

 

 

2.302.750,00

1.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

2.302.750,00

2.

Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

10.273,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

10.273,00

3.

Obalna šetnica zapad

132.732,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

132.732,00

 

4.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

2.445.755,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

2.445.755,00

 

  1. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

31.300,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

31.300,00

 

 

2.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

 

 

53.090,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

53.090,00

3.

Sveukupno javna rasvjeta

84.390,00

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

31.300,00

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

53.090,00

 

 

IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

 

 

Članak 4.

 

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 1.576.300,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 448.100,00 eura i proračuna Grada u iznosu od 1.128.200,00 eura kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti

15.400,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

15.400,00

 

2.

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje

 

13.300,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

13.300,00

 

3.

Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu, produženje

 

238.900,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

238.900,00

 

4.

Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu, proširenje

13.300,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

13.300,00

 

5.

Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima, produženje

 

30.510,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

30.510,00

 

6.

Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje

 

127.400,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

127.400,00

 

7.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, proširenje

 

1.088.400,00

7.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

1.088.400,00

8.

Sveukupno nerazvrstane ceste

 1.527.210,00

8.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

438.810,00

8.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

1.088.400,00

 

  1. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

1.

Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima

9.290,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

9.290,00

 

2.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića

39.800,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

39.800,00

3.

Sveukupno javna rasvjeta

49.090,00

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

9.290,00

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

39.800,00

 

 

Članak 5.

 

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 6.281.545,00 eura.

 

 

Članak 6.

 

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/130
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.