GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Godina IX - broj 15.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Gradonačelnik Grada Rijeke, 21. studenog 2022. donio je

 

 

 

PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu
Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom  („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21, 14/21 i 5/22) – Sistematizaciji radnih mjesta, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 38. SAVJETNIK 2 ZA POSLOVE GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA broj izvršitelja povećava se sa 3 na 4 izvršitelja.

Radno mjesto rednog broja 39. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA POSLOVE ODRŽAVANJA OBJEKATA briše se.

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 40. do 43. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 39. do 42.

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/115-27
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 21. studenog 2022.

 

 

GRADONAČELNIK
Marko Filipović, v.r.