OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Godina IX - broj 15.Na temelju članka 3. stavka 4. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća („Narodne novine” broj 103/15) Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.- 2027. godine, na sjednici održanoj 04. listopada 2022. godine, donijelo je

                                                      

 

POSLOVNIK O RADU
Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko
razdoblje 2021.- 2027. godine

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Poslovnikom o radu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje  2021.- 2027. godine (u daljnjem tekstu: Poslovnik) utvrđuje organizacija i način rada Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Partnersko vijeće) i druga bitna pitanja za rad Partnerskog vijeća.

Izrazi i pojmovi koji se koriste u ovom Poslovniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

Članak 2.

 

Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo osnovano s ciljem definiranja zajedničkih strateških ciljeva i prioriteta održivog društveno gospodarskog razvoja Urbane aglomeracije Rijeka (u daljnjem tekstu: UAR) te aktivnog sudjelovanja u svim fazama izrade i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.- 2027. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine” broj 147/14, 123/17 i 118/18 – daljnjem tekstu: Zakon), Uredbom o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća („Narodne novine“ broj 103/15 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.0. (u daljnjem tekstu: Smjernice).

 

 

II. SASTAV PARTNERSKOG VIJEĆA TE PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA PARTNERSKOG VIJEĆA

 

 

Članak 3.

 

Partnersko vijeće se sastoji od 28 članova koji su imenovani iz reda predstavnika Grada Rijeke, Grada Bakra, Grada Kastva, Grada Kraljevice, Grada Opatije, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine Klana, Općine Kostrena, Općine Lovran, Općine Matulji, Općine Mošćenička Draga, Općine Omišalj i Općine Viškovo, Primorsko-goranske županije, Regionalnog koordinatora, poslovnog (gospodarskog) i civilnog sektora te znanstveno-obrazovnih institucija.

Svaki član ima zamjenika koji ima prava i obveze člana kojeg zamjenjuje.

Članovi Partnerskog vijeća obavljaju svoju dužnost bez naknade.

 

Članak 4.

 

Osnivačku sjednicu Partnerskog vijeća saziva gradonačelnik grada sjedišta Urbane aglomeracije Rijeka.

Članovi Partnerskog vijeća na osnivačkoj sjednici biraju predsjednika i njegova zamjenika na rok od dvije godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Kandidate za predsjednika i zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća predlažu članovi Partnerskog vijeća iz reda svojih članova.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća obavlja se većinom glasova prisutnih članova, javnim glasovanjem, za svakog kandidata ponaosob.

Do izbora predsjednika Partnerskog vijeća, osnivačkom sjednicom predsjeda predstavnik Grada Rijeke.

Član Partnerskog vijeća imenuje se i razrješava na način utvrđen Uredbom.

Članu Partnerskog vijeća kojem iz opravdanih razloga koji onemogućuju njegovo djelovanje u Partnerskom vijeću, može prestati mandat prije isteka roka na koji je imenovan, a tijelo koje ga je predložilo za imenovanje predlaže novog člana, vodeći računa da se imenovanje predloži u vremenu kojim se osigurava kontinuitet rada Partnerskog vijeća.

 

 

Članak 5.

 

Predsjednik Partnerskog vijeća:

– zastupa Partnersko vijeće,

– saziva i predsjedava sjednicama Partnerskog vijeća,

– utvrđuje i predlaže dnevni red sjednice Partnerskog vijeća,

– potpisuje dokumente/akte Partnerskog vijeća,

– brine za pravovremeno dostavljanje relevantnih informacija i dokumenata članovima Partnerskog vijeća te brine o osiguranju jednostavnog pristupa istima,

– koordinira rad radnih tijela koja osniva Partnersko vijeće,

– obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, Uredbom i ovim Poslovnikom.

Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti, zamjenjuje zamjenik sa svim ovlastima predsjednika.

 

Članak 6.

 

Član Partnerskog vijeća ima pravo i dužnost:

– prisustvovati sjednici Partnerskog vijeća te aktivno sudjelovati u svim fazama izrade i provedbe Strategije,

– iznositi svoje mišljenje te predlagati donošenje zaključaka iz djelokruga rada Partnerskog vijeća,

– u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Poslovnika, dostaviti tijelu iz članka 18. ovoga Poslovnika kontakte (broj telefona, adresu elektronske pošte ili drugu adresu) radi dostave poziva, informacija i materijala,

– osigurati tehničku dostupnost te ažurno provjeravati pozive, informacije i materijale dostavljene na bilo koji od kontakata navedenih u podstavku 3. ovoga članka,

– obavijestiti sazivača sjednice o izostanku sa sjednice, najkasnije jedan dan prije održavanja iste, te osigurati prisustvovanje svog zamjenika,

– ukoliko član ili zamjenik nisu u mogućnosti prisustvovati na sjednici svoj glas mogu dati pisanim putem ili putem emaila, najkasnije do trenutka donošenja odluke na sjednici Partnerskog vijeća,

– obavljati druge poslove u skladu sa Zakonom, Uredbom i ovim Poslovnikom.

 

 

 

III. DJELOKRUG RADA PARTNERSKOG VIJEĆA

 

Članak 7.

 

Partnersko vijeće sudjeluje u izradi i provedbi Strategije, i to:

– analizom i identifikacijom potreba razvoja svih dionika UAR,

– određivanjem i odabirom prioriteta i s njima povezanih ciljeva,

– prepoznavanjem i predlaganjem strateških projekata te praćenjem njihovih učinaka na razvoj,

– stvaranjem kapaciteta i mogućnosti za poticanje i ubrzavanje društveno – gospodarskog razvoja UAR,

– uspostavom integriranog razvoja uvažavanjem problema i potreba različitih kategorija dionika regionalnog razvoja,

– utvrđivanjem pokazatelja ostvarenja Strategije te aktivnim sudjelovanjem u praćenju provedbe Strategije.

 

 

Članak 8.

 

Partnersko vijeće, u okviru svojeg djelovanja, surađuje s ostalim subjektima koji su uključeni u postupak izrade i provedbe Strategije i regionalnog razvitka UAR te im po potrebi dostavlja svoje akte.

Partnersko vijeće primjenjuje načela partnerstva, konsenzusa, jednakosti i transparentnosti.

 

IV. NAČIN RADA PARTNERSKOG VIJEĆA

 

 

Članak 9.

 

Partnersko vijeće radi na sjednicama.

Partnerskim vijećem predsjedava predsjednik koji saziva sjednice Partnerskog vijeća.

Sjednice Partnerskog vijeća održavaju se prema potrebi, sukladno dinamici izrade i provedbe Strategije, ali najmanje dvaput godišnje.

Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, predsjednik Partnerskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Partnerskog vijeća ako to zatraži predsjednik Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.- 2027. godine,  najmanje jedna trećina članova Partnerskog vijeća ili radna skupina osnovana sukladno članku 16.  ovoga Poslovnika, i to u roku od osam dana od dana dostave zahtjeva za sazivanje sjednice.

Sjednice se mogu održavati i elektroničkim putem.

 

 

Članak 10.

 

Poziv za sjednicu Partnerskog vijeća sadržava dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice i predloženi dnevni red.

Poziv za sjednicu dostavlja se najmanje pet radnih dana prije održavanja sjednice.

Uz poziv za sjednicu, dostavljaju se i svi materijali potrebni za raspravu po predloženim točkama dnevnog reda.

Poziv i materijali mogu biti dostavljeni poštom u analognom i/ili elektroničkom obliku ili objavljeni na web stranicama Grada Rijeke.

 

Članak 11.

 

Sjednicu otvara predsjednik Partnerskog vijeća koji daje potrebna objašnjenja u svezi s radom na sjednici te utvrđuje da li je na sjednici prisutna potrebna većina članova Partnerskog vijeća.      

Za pravovaljan rad sjednice Partnerskog vijeća potrebna je prisutnost 1/2 članova Partnerskog vijeća, u protivnom sjednica se odgađa.

Prije utvrđivanja dnevnog reda prihvaća se zapisnik s prethodne sjednice.

Dnevni red sjednice Partnerskog vijeća utvrđuje predsjednik na temelju prijedloga dnevnog reda predloženog u pozivu za sjednicu te prijedloga za izmjenu/dopunu istog.

Svaki član Partnerskog vijeća ima pravo predlagati izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda najkasnije dva dana prije održavanja sjednice, na način da osigura obrazloženje i materijal za predloženu izmjenu/dopunu dnevnog reda.

Za predloženi dnevni red glasuje se “za” ili “protiv”.

Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim pitanjima i to redom kako je utvrđeno u prihvaćenom dnevnom redu.

Na sjednici se o svakoj točki dnevnog reda, nakon uvodnog izlaganja, najprije raspravlja, a zatim odlučuje.

 

Članak 12.

 

Red na sjednici Partnerskog vijeća osigurava predsjednik.

Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika.

Predsjednik brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u govoru.

Tijekom raspravljanja u određenoj točci dnevnog reda, govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu, ali ne duže od 10 minuta.

Predsjednik daje članovima vijeća i drugim sudionicima na sjednici riječ prema redoslijedu prijava za raspravu.

Predsjednik zaključuje raspravu kada utvrdi da više nema prijavljenih govornika.

Predsjednik će prekinuti sjednicu ukoliko nastupe okolnosti koje onemogućavaju daljnji rad sjednice, kao što su nedostatak kvoruma, nemogućnost osiguranja reda i sl.

Prekinuta sjednica nastavit će se najkasnije u roku od sedam dana, o čemu se prisutni članovi obavještavaju na sjednici, a članovi koji nisu bili prisutni na toj sjednici na način utvrđen člankom 10. ovoga Poslovnika.

 

Članak 13.

 

Partnersko vijeće donosi zaključke, mišljenja, prijedloge i druge akte prema potrebi.

Svaki akt je potrebno raspraviti i pokušati postići opću suglasnost svih nazočnih članova, a u protivnom akt se usvaja većinom glasova nazočnih članova, ukoliko nije drugačije utvrđeno pozitivnim propisima koji reguliraju područje djelovanja Partnerskog vijeća.

Ako član Partnerskog vijeća ima izdvojeno mišljenje, tada se njegove primjedbe na sadržaj akta obavezno prilažu uz akt i dostavljaju izrađivaču/predlagatelju akta te se ista činjenica posebno evidentira u zapisniku.

 

 

Članak 14.

 

Na sjednici Partnerskog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem.

Glasovanje se obavlja dizanjem ruku za svaku točku dnevnog reda na način da se glasuje “za”, “protiv” ili “suzdržan”, a rezultat glasovanja unosi se u zapisnik.

Ako po pojedinoj točki dnevnog reda postoje dva ili više prijedloga, o svakom se prijedlogu glasuje posebno.

 

Članak 15.

 

O sjednici Partnerskog vijeća vodi se zapisnik koji obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, dnevni red, popis prisutnih/odsutnih članova Partnerskog vijeća, ostalih sudionika u radu sjednice, kratak tijek sjednice po utvrđenom dnevnom redu s odlukama i zaključcima koje je Partnersko vijeće donijelo i sažetkom rasprave, potpis zapisničara i predsjednika.

Zapisnik sa sjednice dostavlja se svim članovima Partnerskog vijeća zajedno sa materijalima za narednu sjednicu Partnerskog vijeća.

Zapisnik se usvaja glasovanjem “za” ili “protiv” na prvoj narednoj sjednici s usvojenim izmjenama i dopunama, ako ih bude, prije utvrđivanja dnevnog reda.

 

Članak 16.

 

Partnersko vijeće može osnovati stalna i povremena radna tijela u čije članstvo mogu biti imenovani članovi Partnerskog vijeća i vanjski stručni članovi.

Predsjednik radnog tijela saziva sjednice i predsjedava istima.

Na sazivanje sjednice i rad na sjednicama, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Poslovnika.

O svom radu i zaključcima, radna tijela informiraju Partnersko vijeće putem izvješća kojeg podnose predsjedniku Partnerskog vijeća koji koordinira njihov rad.

Radna tijela osnivaju se za rad na konkretnim poslovnim/stručnim zadacima, te nakon završetka tih zadataka prestaju postojati.

                                              

Članak 17.

 

Partnersko vijeće podnosi Koordinacijskom vijeću Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje, a predstavničkim tijelima gradova/općina u sastavu UAR prema potrebi.  

 

 

V. TEHNIČKO TAJNIŠTVO

 

Članak 18.

 

Administrativne i stručne poslove za potrebe rada Partnerskog vijeća obavlja Grad Rijeka, Ured Grada, Služba za koordinaciju poslova Urbane aglomeracije Rijeka koja djeluje kao Tehničko tajništvo (u daljnjem tekstu: Tajništvo).

Zadaće Tajništva:

– priprema poziva za sjednice Partnerskog vijeća te upućivanje poziva,

– organizacija sjednica Partnerskog vijeća i priprema svih materijala za sjednicu,

– prikupljanje, izrada i upućivanje članovima dokumenata i materijala (izvješća, analiza i prijedloga) potrebnih za rad Partnerskog vijeća,

– koordinacija glasovanja putem elektroničke pošte,

– sastavljanje i dostavljanje zapisnika sa sjednica Partnerskog vijeća,

– koordinacija provedbe odluka Partnerskog vijeća te potrebna razmjena informacija između zainteresiranih članova Partnerskog vijeća,

– prikupljanje i čuvanje sve dokumentacije vezane za rad Partnerskog vijeća,

– tehnička i logistička priprema, kako bi se svim članovima Partnerskog vijeća omogućilo djelotvorno sudjelovanje u raspravama i odlučivanju,

– osiguravanje dostupnosti informacija o radu Partnerskog vijeća,

– druge poslove i zadaće vezane za rad Partnerskog vijeća.

 

 

Članak 19.

 

 Sjednice Partnerskog vijeća u pravilu se održavaju u sjedištu UAR.

 Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, sjednice Partnerskog vijeća mogu se, osim u sjedištu UAR, održavati i u sjedištima ostalih gradova/općina u sastavu UAR.

 

 

VI. JAVNOST RADA PARTNERSKOG VIJEĆA

 

 

Članak 20.

 

Sjednice Partnerskog vijeća su javne.

Na sjednice Partnerskog vijeća mogu se, prema potrebi, pozivati i predstavnici tijela državne uprave, drugih javnih tijela te predstavnici znanstvene i stručne javnosti, organizacija civilnog društva, udruženja poslodavaca te predstavnici sindikata, koji nemaju pravo glasa.

 

Članak 21.

 

Javnost rada Partnerskog vijeća osigurava se pravovremenom objavom informacija i dokumenata na web stranicama Grada Rijeke koji temeljem Zakona i Uredbe moraju biti dostupni javnosti.

Grad Rijeka na svojim web stranicama dužan je objaviti informacije i dokumente:

– o načinu izbora članova Partnerskog vijeća te popis članova Partnerskog vijeća,

– o poduzetim radnjama kojima se osigurava aktivno sudjelovanje partnera u radu Partnerskog vijeća,

– o održanim sjednicama i savjetovanjima s partnerima,

– o doprinosu partnera u izradi i provedbi Strategije i

– o drugim relevantnim događajima i radnjama.

 

 

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

 

 

Članak 22.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

                                                                                  Predsjednik Partnerskog vijeća
                                                                                            Vedran Kružić, v.r.