GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Godina IX - broj 15.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

 

 

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu

 

 

Članak 1.

 

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

 

 

Članak 2.

 

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2023. godinu, u ukupnom iznosu od 1.066.819,00 eura.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

Redni broj

Rashodi

Plan 2023.

1

2

3

 

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

1.

Muzej grada Rijeke

 

 

Zaštita muzejske građe

33.181,00

 

Ukupno I.:

33.181,00

 

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 1.

Programi sustavne zaštite i očuvanja, programi znanstvenih istraživanja i nakladnički programi u sklopu javnih potreba u kulturi

 

Sufinanciranje programa prijavitelja na javni poziv za javne potrebe u kulturi – djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara

53.089,00

   2.  

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

 

 

Sufinanciranje izvođenja radova na sanaciji i obnovi pročelja mjesta u sklopu Liste prioriteta

207.047,00

   3.

Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat 

 

Sufinanciranje izvođenje radova na sanaciji i obnovi grobnih mjesta u sklopu Liste prioriteta

6.915,00 

 

Ukupno II.:

267.051,00  

 

III. Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel gradske uprave za kulturu

 

 1.

Motorni brod Galeb

 

 

Troškovi posade, priveza i režijski troškovi

16.152,00

   2.

Troškovi za održavanje portala na Gradskom tornju (Gradska ura) u Rijeci

 

Troškovi za održavanje portala na Gradskom tornju (Gradska ura) u Rijeci

39.817,00

 

Ukupno III:

55.969,00

 

IV. Kapitalna ulaganja u objekte kulture

 

1.

Trg pul Vele Crikve

 

 

Monitoring Kosog tornja

5.309,00

2.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura

 

Dodatna ulaganja u objekte kulture u ex bloku Rikard Benčić

41.808,00

3.

Kuća Colazio

 

Usluga izrade elaborata koji sadrži prijedlog prezentacije kuće Colazio na principiju u Rijeci

1.327,00

4.

Prezentacija zida na Trgu Ivana Klobučarića

 

Usluge izrade elaborata s arheološkim  istraživanjima koji sadrži prijedlog prezentacije zida na Trgu Ivana Klobučarića

6.636,00

5.

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU

 

Radovi na rekonstrukciji m/b Galeb te opremanje s muzejskim postavom

256.315,00

6.

Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

 

Nastavak aktivnost na signalizaciji i obilježavanju kulturne baštine

2.654,00

7.

Revitalizacija kompleksa Benčić Cigleni i T- objekt

 

Dodatna ulaganja za stavljanje T – objekta u funkciju

38.217,00

8.

Povežimo se baštinom – EU

 

Pokretanje kulturno-turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci

53.090,00

9.

Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

 

Nastavak programa izvođenja zaštitnih radova

6.636,00

 

Ukupno IV.:

411.992,00

 

V. Kapitalne donacije i pomoći

 

 1.

Lučka uprava Rijeka

 

Radovi na uređenju palače na adresi Riva 1

39.817,00

 

Ukupno V.:

39.817,00

 

VI. Otplata zajma za zaštitu, očuvanje i stavljanje u funkciju kulturnih dobara

1.

Otplata zajma za Palaču šećerane i m/b Galeb

 

Otplata dijela zajma po Ugovoru o dugoročnom kunskom kreditu u iznosu od 44.000.000,00 kuna – Zagrebačka banka d.d. za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

291.990,00

 

Ukupno VI.:

291.990,00

 

Ukupno II.-VI.:

1.066.819,00

 

SVEUKUPNO:

1.100.000,00

 

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Plan objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/150
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.