GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. prosinca 2022.

Godina IX broj 16.Na temelju članka 18. stavka 2. Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/19 i 3/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje

 

 

 

I.

 

Ovom se Odlukom utvrđuje popis poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke koji su predmet kupoprodaje sadašnjim zakupnicima.

 

 

II.

 

 Popis poslovnih prostora iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (privitak 1.)

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/164
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

 

Privitak 1.