GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Godina IX - broj 14.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Srdoči

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra na nekretninama u k.o. Srdoči, označenim kao k.č.br. 2105/7 površine 9 m2, k.č.br. 2105/29 površine 24 m2, k.č.br. 2105/28 površine 1 m2 i k.č.br. 2105/15 površine 16 m2, upisanim u z.k.ul. PI, koje sukladno Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 18/09 i 51/13) predstavljaju djelove građevnih čestica za izgradnju višeobiteljskih građevina planskih oznaka Bp-17 i Bp-17a.

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno – knjižni odjel, na nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 024-01/22-01/131

URBROJ: 2170-1-16-00-22-2

Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v.r.