GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. prosinca 2022.

Godina IX broj 16.Na temelju članka 54. stavka 8. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20), članaka 130. i 131. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09 i 110/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8.prosinca  2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o ukidanju Odluke o davanju koncesije
na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje
gostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica / caffe bar)

 

 

I.

 

Ukida se Odluka o davanju koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica / caffe bar) objavljena u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 11/22.

 

 

II.

 

Davatelj koncesije će sukladno članku 23. stavku 9. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20), naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 50.000,00 kn, koje je dostavljeno za ponudu odabranog ponuditelja LEGIO CIBUS j.d.o.o., Mate Balote 18E, Rijeka, OIB: 26356250474, budući da je odabrani ponuditelj odustao od obvezujuće ponude.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Na temelju članka 43.b stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), a u vezi s člankom 31. stavcima 1. i 2. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) – u daljnjem tekstu: Zakon, Grad Rijeka je raspisao natječaj za davanje koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica / caffe bar).

Stručno povjerenstvo za koncesije za gospodarsko korištenje prostora Palače šećerane za dvije gospodarske namjene – u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo, utvrdilo je kako je u propisanom roku za dostavu ponuda zaprimljena jedna ponuda te kako je po kriteriju za odabir najvišeg ponuđenog iznosa koncesijske naknade najpovoljniji ponuditelj LEGIO CIBUS j.d.o.o., Mate Balote 18E, Rijeka, OIB: 26356250474 s iznosom fiksnog dijela koncesijske naknade od 60,00 kn/m2 (bez PDV-a), odnosno godišnjim iznosom fiksnog dijela koncesijske naknade od 64.440,00 kuna (bez PDV-a) te varijabilnim dijelom koncesijske naknade u iznosu od 3% godišnjeg prihoda temeljem ugovora o koncesiji.

Slijedom navedenog, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o davanju koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica / caffe bar), koja je objavljena u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 11/22.

Nakon izvršnosti Odluke, a sukladno članku 54. stavku 3. Zakona, odabrani ponuditelj je dana 25. listopada 2022. godine pozvan na sklapanje ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica / caffe bar). Dana 7. studenoga 2022. godine, ponuditelj je putem punomoćnice dostavio pismeno kojim odustaje od obvezujuće ponude u predmetnom postupku davanja koncesije, s obzirom da smatra kako postoje “skrivene mane poslovnog prostora u vidu visoke sklonosti poplavljivanja tvorničkog kompleksa Rikard Benčić” te kako prostor nije adekvatan za djelatnost koja je bila predmetom natječaja i navodi da odustaje od svoje ponude te traži povrat jamstva za ozbiljnost ponude.

Oborine koje su se dogodile u Rijeci dana 29. i 30. rujna 2022. godine predstavljaju meteorološki ekstrem, s obzirom da je na glavnoj meteorološkoj postaji Rijeka izmjerena ekstremna dnevna količina oborine za dan 29. rujna 2022. godine te najveća dnevna količina oborine na toj postaji izmjerena od 1948. godine, od kada su uspostavljena mjerenja. Stoga se u predmetnom slučaju ne može govoriti o “skrivenim manama poslovnog prostora“. Grad Rijeka je poduzeo radnje da dovede prostor u stanje u kakvom je bio prije predmetnog događaja i o tome obavijestio odabranog ponuditelja te ga pozvao na pregled prostora.

Sukladno članku 32. stavku 4. Zakona, ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do isteka roka valjanosti ponude. Ponuditelj LEGIO CIBUS j.d.o.o. je u postupku davanja koncesije dostavio svoju obvezujuću ponudu, upoznat je sa lokacijom i namjenom prostora koji je bio predmet postupka koncesije te s rokom valjanosti ponude od 120 dana od isteka roka za dostavu ponuda, odnosno do 22.12.2022. godine.

Odredbom članka 23. stavka 9. Zakona izričito je propisano da će davatelj koncesije u slučaju odustanka ponuditelja od obvezujuće ponude aktivirati jamstvo za ozbiljnost te ponude.

S obzirom da je odabrani ponuditelj izričito odustao od svoje ponude u roku njene valjanosti, a isto predstavlja i odbijanje sklapanja ugovora o koncesiji, sukladno odredbi članka 54. stavka 8. Zakona odlučeno kao u izreci ove Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/165
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.