GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Godina IX - broj 15.Na temelju članka 289. stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22, 46/22 i 119/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09,11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o socijalnoj skrbi

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) propisana zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) te prava iznad standarda propisanih Zakonom, uvjeti, opseg i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

Članak 2.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja upravni odjel nadležan za poslove socijalne skrbi  (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

 

Članak 3.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti nadležnom tijelu za socijalnu skrb za područje grada (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo za socijalnu skrb), na temelju ugovora.

Grad može pružanje usluga korisnicima prava iz socijalne skrbi iz članka 23. ove Odluke povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga, na temelju ugovora.

 

Članak 4.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

 

 

Članak 5.

Vrsta, opseg prava i broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Grada, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je Grad obvezan Zakonom.

 

Članak 6.

Korisnik može istovremeno ostvariti više pojedinačnih prava iz socijalne skrbi koja su utvrđena ovom Odlukom,  ako njihovo istovremeno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno. 

 

 

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

 

Članak 8.

U ostvarivanju prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, djeca, posvojenici i pastorčad  izjednačeni su.

 

Članak 9.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne može ostvariti Korisnik koji ima u vlasništvu ili suvlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koje može otuđiti ili iznajmiti te koji ima u vlasništvu poslovni prostor.

 

 

 

II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

 

Članak 10.

Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom i ovom Odlukom.

 

 

Članak 11.

Prava iz socijalne skrbi  utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se:

– hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području grada Rijeke,

– strancima sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području grada Rijeke,

– osobama bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području grada Rijeke,

– strancima pod supsidijarnom zaštitom, azilantima i strancima pod privremenom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke, kojima je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom može ostvariti Korisnik koji ispunjava uvjet iz članka 12. točaka i) i j) ove Odluke, iako nema prebivalište na području grada Rijeke.

 

 

 

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

 

 

Članak 12.

 Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 23. Ove Odluke može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet nacionalna naknada za starije osobe,

d) pravo na osobnu invalidninu,

e) pravo na doplatak za pomoć i njegu,

f) uvjet oštećenje organizma,

g) uvjet stradalnik rata,

h) uvjet korištenje doplatka za djecu,

i) uvjet udomiteljstva,

j) uvjet žrtva obiteljskog nasilja,

h) uvjet teške iznenadne situacije.

 

 

1. Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu

 

 

Članak 13.

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ispunjava Korisnik – samac ili kućanstvo koje na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrbi ostvaruje pravo na  zajamčenu minimalnu naknadu.

 

 

2. Uvjet prihoda

 

Članak 14.

Uvjet prihoda ispunjava Korisnik – samac, kućanstvo ili jednoroditeljska obitelj/kućanstvo s prihodom nižim od gradskog cenzusa prihoda za kućanstva, a s obzirom na broj članova kućanstva.

Gradski cenzus prihoda iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kako slijedi:

– za samca do 485,00 EUR,

– za dvočlano kućanstvo do 725,00 EUR,

– za tročlano kućanstvo do 875,00 EUR,

– za četveročlano kućanstvo do 1. 015,00 EUR,

– ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 150,00 EUR.

Gradski cenzus prihoda za jednoroditeljsku obitelj/kućanstvo utvrđuje se u iznosu koji je za 20% viši od cenzusa prihoda utvrđenog u stavku 2. ovoga članka.

Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili kućanstva ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način (primjerice od udjela u kapitalu, kamate od štednje i slično), ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza.

U prihode iz stavka 1. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi s osnova naknada, odnosno pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore određeni Zakonom.

Iznos prihoda kućanstva iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima  samac ili član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član tog kućanstva.

Kućanstvom se ne smatra obiteljska zajednica čiji članovi nemaju istu adresu prebivališta na području grada Rijeke.

 Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

 

 

3. Uvjet nacionalna naknada za starije osobe

 

 

Članak 15.

Uvjet nacionalne naknade za starije osobe ispunjava Korisnik – starija osoba koja ostvaruje pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe sukladno propisu kojim se uređuje ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

 

 

4. Pravo na osobnu invalidninu

 

 

Članak 16.

Pravo na osobnu invalidninu ispunjava Korisnik – odrasla osoba ili dijete koje na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ostvaruje pravo na osobnu invalidninu.

 

 

5. Pravo na doplatak za pomoć i njegu

 

Članak 17.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ispunjava Korisnik – odrasla osoba ili dijete koje na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu.

 

 

6. Uvjet oštećenja organizma

 

 

Članak 18.

Uvjet oštećenja organizma ispunjava Korisnik – odrasla osoba ili dijete koji ima jednu ili više vrsta trajnih oštećenja organizma, i to:

– tjelesno oštećenje,

– mentalno oštećenje,

– intelektualno oštećenje,

– osjetilno oštećenje ili

– poremećaj iz autističnog spektra,

i uz to ima teži ili teški invaliditet – oštećenje funkcionalnih sposobnosti. 

 

 

7. Uvjet stradalnik rata

 

 

Članak 19.

Uvjet stradalnik rata ispunjava Korisnik, i to:

  1. dijete, udovica i roditelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
  2. hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i njegovo dijete (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),
  3. dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata,
  4. ratni i civilni invalid rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
  5. dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

 

 

8. Uvjet korištenje doplatka za djecu

 

 

Članak 20.

vjet korištenja doplatka za djecu ispunjava Korisnik koji ostvaruje pravo na doplatak za djecu sukladno propisu kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatka za djecu.

 

 

9. Uvjet udomiteljstva

 

Članak 21.

Uvjet udomiteljstva ispunjava Korisnik – udomljeno dijete ili udomitelj djeteta kojemu je na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb  priznato pravo na uslugu smještaja.

 

 

10. Uvjet žrtva obiteljskog nasilja

 

 

Članak 22.

Uvjet žrtva obiteljskog nasilja ispunjava Korisnik – odrasla osoba ili dijete kojemu je priznato pravo na uslugu smještaja u sklonište (dom ili prihvatilište) za žrtve obiteljskog nasilja na području grada Rijeke na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ili potvrde pružatelja socijalne usluge smještaja.

 

 

11. Uvjet teške iznenadne situacije

 

 

Članak 23.

 Uvjet teške iznenadne situacije ispunjava Korisnik – odrasla osoba – samac ili kućanstvo kojemu je nadležno tijelo Grada Rijeke ustanovilo tešku situaciju.

 

 

 

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

 

 

Članak 24.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

1. prava na naknadu za troškove stanovanja, i to:

1.1. pravo na naknadu za troškove najamnine,

1.2. pravo na naknadu za troškove naknade za korištenje nužnog smještaja,

1.3. pravo na naknadu za troškove grijanja i to:

1.3.1. pravo na naknadu za troškove električne energije,

1.3.2. pravo na naknadu za troškove opskrbe toplinskom energijom,

1.3.3. pravo na naknadu za troškove opskrbe plina,

1.3.4. pravo na naknadu za troškove grijanja na drva,

1.4. pravo na naknadu za troškove vodnih i drugih komunalnih usluga,

1.5. pravo na naknadu za troškove zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade,

2. prava na pomoć u prehrani, i to:

2.1. pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji,

2.2. pravo na besplatnu hranu za dojenčad,

3. prava na pomoć u odgoju i obrazovanju, i to:

3.1. pravo na pomoć za nabavu opreme za novorođenče,

3.2. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama,

3.3. pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane te rada učitelja u produženom/cjelodnevnom boravku učenika osnovne škole,

3.4. pravo na pomoć za nabavu obrazovnog materijala i pribora za učenike osnovnih škola,

3.5. pravo na novčanu pomoć za srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje,

4. prava na socijalne i zdravstvene usluge te pomoć za pogrebne troškove, i to:

4.1. pravo na uslugu pomoći u kući,

4.2. pravo na uslugu smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača,

4.3. pravo na pomoć za pogrebne troškove,

5. prava na novčanu pomoć, i to:

5.1. pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove umirovljenika,

5.2. pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove starijih osoba bez osobnog prihoda,

5.3. pravo na novčanu pomoć za nabavu kućanskog uređaja,

5.4. pravo na novčanu pomoć građanima u slučaju rizika od velikih nesreća,

6. prava na naknadu troškova javnog prijevoza, i to:

6.1. pravo na naknadu troškova socijalne mjesečne vozne karte,

6.2. pravo na naknadu troškova mjesečne vozne karte za srednjoškolce i studente,

6.3. pravo na naknadu troškova mjesečne povlaštene karte.

 

 

 

1. PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

 

 1.1. Pravo na naknadu za troškove najamnine

 

Članak 25.

Pravo na naknadu za troškove najamnine, kao dijela troškova stanovanja, odnosi se na:

1) zaštićenu najamninu za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe,

2) slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe,

3) slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.

 

 

Članak 26.

Pravo na naknadu za troškove zaštićene najamnine za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe može ostvariti Korisnik – samac ili kućanstvo koje plaća zaštićenu najamninu za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) pravo na osobnu invalidninu,

c) pravo na doplatak za pomoć i njegu,

d) uvjet prihoda.

Najmoprimac iz stavka 1. ovoga članka, nema pravo na naknadu za troškove zaštićene najamnine ako:

a) stan ili dio stana daje u podnajam,

b) on ili članovi njegova kućanstva stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.

Visinu naknade za troškove zaštićene najamnine iz stavka 1. ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Naknada iz stavka 3. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

 

Članak 27.

Pravo na naknadu za troškove slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe može ostvariti Korisnik – samac ili kućanstvo koje plaća slobodno ugovorenu  najamninu za stan u vlasništvu pravne  osobe ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) pravo na osobnu invalidninu,

c) pravo na doplatak za pomoć i njegu,

d) uvjet prihoda.

Najmoprimac iz stavka 1. ovoga članka, nema pravo na naknadu za troškove slobodno ugovorene najamnine ako:

a) stan ili dio stana daje u podnajam,

b) on ili članovi njegova kućanstva stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.

Visinu naknade za troškove slobodno ugovorene najamnine iz stavka 1. ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

Naknada iz stavka 3. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

 

 

Članak 28.

Pravo na naknadu za troškove slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke može ostvariti Korisnik – samac ili kućanstvo koje plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) pravo na osobnu invalidninu,

c) pravo na doplatak za pomoć i njegu,

d) uvjet prihoda.

Najmoprimac iz stavka 1. ovoga članka nema pravo na naknadu za troškove najamnine ako:

a) svi članovi njegova kućanstva nemaju prijavljeno prebivalište na adresi stana koji je u najmu,

b) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (ugovor o najmu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika te dostavljen nadležnoj poreznoj upravi),

c) stan ili dio stana daje u podnajam,

d) on ili članovi njegova kućanstva stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene,

e) ako je ugovor o najmu Korisnik sklopio sa srodnikom u ravnoj lozi.

Visinu naknade za troškove slobodno ugovorene najamnine iz stavka 1. ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

Naknada iz stavka 3. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

 

 

1.2. Pravo na naknadu za troškove naknade za korištenje nužnog smještaja

 

 

Članak 29.

Pravo na naknadu za troškove naknade za korištenje nužnog smještaja, kao dijela troškova stanovanja, odnosi se na naknadu za korištenje nužnog smještaja u vlasništvu Grada.

Pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti Korisnik nužnog smještaja Grada, koji pravo na nužni smještaj ostvaruje sukladno odluci kojom se uređuje davanje nužnih smještaja na korištenje.

Visinu naknade  iz stavka 1. ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

Naknada iz stavka 3. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

 

 

1.3. Pravo na naknadu za troškove grijanja

 

1.3.1. Pravo na naknadu za troškove električne energije

 

 

Članak 30.

Pravo na naknadu za troškove električne energije, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti Korisnik  koji se grije na električnu energiju, i to:

1) Korisnik – vlasnik stana,

2) Korisnik stana – najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

3) Korisnik stana – najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe,

4) Korisnik nužnog smještaja Grada.

 

Članak 31.

Pravo na naknadu za troškove električne energije može ostvariti Korisnik iz članka 29. ove Odluke ako  ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet nacionalna naknada za starije osobe.

Visinu naknade za troškove električne energije za Korisnike iz članka 29. ove Odluke, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

Korisniku nužnog smještaja Grada, koji pravo na nužni smještaj ostvaruje sukladno odluci kojom se uređuje davanje nužnih smještaja na korištenje, naknada za troškove električne energije nadoknađuje se u dvostrukom iznosu od iznosa utvrđenog u  stavku 2. ovoga članka, ako ispunjava uvjet iz stavka 1.  ovoga članka.

Pravo na naknadu za troškove električne energije ostvaruje se na način da se Korisnik za iznos visine naknade oslobađa od plaćanja dijela računa pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke električne energije.

Način ostvarivanja prava na naknadu za troškove električne energije utvrđuje se ugovorom koji Grad sklapa s trgovačkim društvom koje obavlja uslugu isporuke električne energije.

 

 

1.3.2. Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije

 

 

Članak 32.

Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije, kao dijela troškova stanovanja,  Korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) pravo na osobnu invalidninu,

c) pravo na doplatak za pomoć i njegu,

d) uvjet nacionalna naknada za starije osobe,

e) uvjet prihoda.

Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije ostvaruje se kako slijedi:

1) Korisniku koji ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i nacionalnu naknadu za starije osobe, nadoknađuje se 100% iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene energije za grijanje,

2) Korisniku koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu,  pravo na doplatak za pomoć i njegu te uvjet prihoda nadoknađuje se 50% iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene energije za grijanje.

Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije iz stavka 1. ovoga članka nema Korisnik ako stan ili dio stana daje u najam, odnosno podnajam ili ako stan koristi za druge namjene te ako stan koristi bez valjane pravne osnove.

 

 

 1.3.3. Pravo na naknadu za troškove isporuke plina 

 

 

Članak 33.

Pravo na naknadu za troškove isporuke plina, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti Korisnik koji se grije na plin ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) pravo na osobnu invalidninu,

c) pravo na doplatak za pomoć i njegu,

d) uvjet nacionalna naknada za starije osobe,

e) uvjet prihoda.

Pravo na naknadu za troškove isporuke plina ostvaruje se kako slijedi:

1) Korisniku koji ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i nacionalnu naknadu za starije osobe, nadoknađuje se 100% iznosa mjesečnog troška isporuke plina,

2) Korisniku koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu te uvjet prihoda, nadoknađuje se 50% iznosa mjesečnog troška isporuke plina.

Pravo na naknadu za troškove isporuke plina nema Korisnik ako stan ili dio stana daje u najam, odnosno podnajam ili ako stan koristi za druge namjene te ako stan koristi bez valjane pravne osnove.

 

 

1.3.4. Pravo na naknadu za troškove grijanja  na drva

 

 

Članak 34.

Pravo na naknadu za troškove grijanja na drva,  kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti Korisnik koji se grije na drva te ostvaruje  pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Visinu naknade za troškove grijanja na drva iz stavka 1. ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Naknada iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

 

 

Članak 35.

Korisnik ne može istovremeno ostvariti pravo na više naknada za troškove grijanja, kao dijela troškova stanovanja.

 

 

1.4. Pravo na naknadu za troškove vodnih i drugih komunalnih usluga

 

 

Članak 36.

Pravo na naknadu za troškove vodnih i drugih komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća troškove usluga:

1) javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda,

2) odvoza komunalnog otpada.

Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka, Korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) pravo na osobnu invalidninu,

c) pravo na doplatak za pomoć i njegu,

d) uvjet nacionalna naknada za starije osobe,

e) uvjet prihoda.

Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se kako slijedi:

1) Korisnik koji ostvaruje  pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili nacionalnu naknadu za starije osobe, ostvaruje besplatno korištenje do 7m3 vode i odvodnje otpadnih voda mjesečno po članu kućanstva te besplatno korištenje usluge odvoza komunalnog otpada,

2) Korisnik koji ostvaruje  pravo na osobnu invalidninu,  pravo na doplatak za pomoć i njegu te uvjet prihoda, ostvaruje besplatno korištenje do 5m3 vode i odvodnje otpadnih voda mjesečno po članu kućanstva te besplatno korištenje usluge odvoza komunalnog otpada.

Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka nema Korisnik ako stan ili dio stana daje u najam, odnosno podnajam ili ako stan koristi za druge namjene te ako stan koristi bez valjane pravne osnove.

 

 

1.5. Pravo na naknadu za troškove zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade

 

 

Članak 37.

Pravo na naknadu za troškove zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti Korisnik koji ispunjava pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Visinu naknade za troškove zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade iz stavka 1.  ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

Naknada iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

 

2. PRAVA NA POMOĆ U PREHRANI

 

2. 1. Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji

 

 

Članak 38.

Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji može ostvariti Korisnik ako  ispunjava pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

 

 

Članak 39.

Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji Korisniku se može uskratiti ako to pravo ne ostvaruje svakodnevno bez opravdanog razloga.

 

 

2.2. Pravo na besplatnu hranu za dojenčad

 

Članak 40.

Pravo na besplatnu hranu za dojenčad u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi, koje djeluje pri Domu zdravlja Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja), može ostvariti Korisnik koji ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet stradalnik rata – dijete iz članka 19. točaka 2. i 4. ove Odluke,

d) uvjet korištenja doplatka za djecu,

e) uvjet žrtva obiteljskog nasilja.

Pravo na besplatnu hranu za dojenčad Korisnik može ostvariti do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu hranu za dojenčad podnosi se, u pravilu, Savjetovalištu za prehranu dojenčadi po preporuci odabranog liječnika pedijatra i patronažne medicinske sestre Doma zdravlja.

 

 

3. PRAVA NA POMOĆ U ODGOJU I OBRAZOVANJU

 

3.1. Pravo na pomoć za nabavu opreme za novorođenče

 

 

Članak 41.

Pravo na pomoć za nabavu opreme za novorođenče može ostvariti Korisnik koji ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet stradalnik rata – dijete iz članka 19. točaka 2. i 4. ove Odluke.

Pravo na pomoć za nabavu opreme za novorođenče ostvaruje se na način da se Korisniku pomoć dodjeljuje u obliku poklon bona.

Visinu iznosa poklon bona, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.  

 

 

3.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama

 

 

Članak 42.

 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi koja je uvrštena u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18, 4/19, 13/19, 20/19, 12/21 i 10/22), može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) pravo na doplatak za pomoć i njegu koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

c) pravo na osobnu invalidninu koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

d) uvjet prihoda,

e) uvjet stradalnik rata – dijete iz članka 19. točaka 1., 2. i 4. ove Odluke,

f) uvjet korištenja doplatka za djecu,

g) uvjet udomiteljstva,

h) uvjet žrtva obiteljskog nasilja.

Troškove boravka iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad, i to kako slijedi:

1) za Korisnika koji ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na osobnu invalidninu, uvjet prihoda, uvjet stradalnik rata, uvjet udomiteljstva i uvjet žrtva obiteljskog nasilja  u 100%  iznosu pune mjesečne cijene,

2) za Korisnika koji ostvaruje pravo na korištenje doplatka za djecu, u visini iznosa mjesečne cijene koju, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

Pod punom mjesečnom cijenom boravka iz stavka 2. ovoga članka razumijeva se mjesečna cijena za usluge redovitog programa predškolskog odgoja predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad.

 

3.3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane te rada učitelja u produženom/cjelodnevnom boravku učenika osnovnih škola

 

 

Članak 43.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika organizirane u osnovnim školama, može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

– pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

– pravo na doplatak za pomoć i njegu koje je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

– pravo na osobnu invalidninu koje je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

– uvjet prihoda,

– uvjet stradalnik rata – učenik osnovne škole iz članka 19. točaka 1., 2. i 4. ove Odluke,

– uvjet udomiteljstva,

– uvjet žrtva obiteljskog nasilja.

Punu mjesečnu cijenu troškova marende organizirane u osnovnim školama iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad.

 

Članak 44.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u produženom boravku, odnosno cjelodnevnom boravku organiziranom u osnovnim školama može ostvariti  Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) pravo na doplatak za pomoć i njegu koje je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

c) pravo na osobnu invalidninu koje je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

d) uvjet prihoda,

e) uvjet stradalnik rata – učenik osnovne škole iz članka 19. točaka 1., 2. i 4. ove Odluke,

f) uvjet udomiteljstva,

g) uvjet žrtva obiteljskog nasilja.

Punu mjesečnu cijenu troškova prehrane u produženom, odnosno cjelodnevnom boravku u osnovnim školama iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad.

 

 

Članak 45.

Pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova rada učitelja koji izvodi program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada organiziranom u osnovnim školama može ostvariti Korisnik ako  ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) pravo na doplatak za pomoć i njegu koje je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

c) pravo na osobnu invalidninu koje je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

d) uvjet prihoda,

e) uvjet stradalnik rata – učenik osnovne škole iz članka 19. točaka 1., 2. i 4. ove Odluke,

f) uvjet udomiteljstva,

g) uvjet žrtva obiteljskog nasilja.

Visinu novčane pomoći iz stavka 1. ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

 

3.4. Pravo na pomoć za nabavu obrazovnog materijala i pribora za učenike osnovne škole

 

 

Članak 46.

Pravo na pomoć za nabavu obrazovnog materijala i pribora za učenike osnovne škole može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) pravo na doplatak za pomoć i njegu koji je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

c) pravo na osobnu invalidninu koji je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

d) uvjet prihoda,

e) uvjet stradalnik rata – učenik osnovne škole iz članka 19. točaka 1., 2. i 4. ove Odluke,

f) uvjet udomiteljstva,

g) uvjet žrtva obiteljskog nasilja.

Pravo na pomoć za nabavu obrazovnog materijala i pribora za učenike osnovne škole ostvaruje se na način da se Korisniku pomoć dodjeljuje u obliku poklon bona.

Visinu iznosa poklon bona, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

 

 

3.5. Pravo na novčanu pomoć za srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje

 

Članak 47.

Pravo na novčanu pomoć za srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje može  ostvariti Korisnik – redoviti učenik srednje škole i redovit student ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) pravo na doplatak za pomoć i njegu koji je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

c) pravo na osobnu invalidninu koji je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

d) uvjet stradalnik rata – redoviti učenik srednje škole i redoviti student iz članka 19. točke 1. ove Odluke,

e) uvjet udomiteljstva.

Pravo na novčanu pomoć za srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje  iz stavka 1. ovoga članka Korisnik može ostvariti jednom godišnje.

Pomoć iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se na način da se Korisniku pomoć doznačuje putem banke.

Visinu novčane pomoći iz stavka 1. ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

 

 

4. PRAVA NA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE USLUGE TE POMOĆ ZA POGREBNE TROŠKOVE

 

4.1. Pravo na uslugu pomoći u kući

 

Članak 48.

Pravo na uslugu pomoći u kući može ostvariti Korisnik – osoba kojoj je zbog starosti, privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja prijeko potrebna pomoć  druge osobe, ako ispunjava sljedeće uvjete:

1) ako ispunjava uvjet prihoda ili pravo na osobnu invalidninu,

2) ako pomoć ne mogu osigurati roditelj, bračni drug, izvanbračni drug, životni partner ili djeca,

3) ako nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora,

4) ako ne može to pravo u cijelosti ostvariti na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ispunjeni kumulativno.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na uslugu pomoći u kući može ostvariti i osoba koja ispunjava pravo na doplatak za pomoć i njegu, u slučaju preporuke nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na uslugu pomoći u kući može ostvariti i osoba  kojoj je na temelju uputnice nadležnog tijela za socijalnu skrb priznato pravo na  50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, pravo na uslugu pomoći u kući ostvaruje se na način da se osobi priznaje pravo na razliku do pune cijene troškova usluge pomoći u kući.

 

 

Članak 49. 

Pravo na uslugu pomoći u kući može obuhvatiti: 

– organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka),

– obavljanje kućnih poslova,

– održavanje osobne higijene i/ili

– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

 

 

Članak 50.

Uslugu pomoći u kući pruža ustanova socijalne skrbi te druga ovlaštena pravna i fizička osoba na temelju ugovora kojeg sklapa s Gradom.

 

 

4.2. Pravo na smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

 

Članak 51.

Pravo na  smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača može, na teret Grada, ostvariti Korisnik – psihijatrijski bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na osobnu invalidninu,

b) pravo na doplatak za pomoć i njegu,

c) uvjet prihoda.

Korisnik koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) dužan je, nakon što zadrži dio prihoda namijenjen za osobne potrebe, sudjelovati u podmirenju troškova smještaja i liječenja.

Kriterije za sudjelovanje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača te visinu mjesečnog prihoda namijenjenog za osobne potrebe iz stavka 2. ovoga članka, za svaku godinu,  utvrđuje Gradonačelnik.

 

 

4.3. Pravo na pomoć za pogrebne troškove

 

Članak 52.

Pravo na pomoć za pogrebne troškove (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa na općem polju) može ostvariti Korisnik – član obitelji umrlog, ako je umrli ispunjavao jedan od ovih uvjeta: 

a) pravo na osobnu invalidninu,

b) pravo na doplatak za pomoć i njegu,

c) uvjet prihoda.

Pravo na pomoć za pogrebne troškove  može ostvariti i poznanik umrlog u slučaju kada umrli nije imao obitelj, ako je obitelj nepoznata ili nepoznatog boravišta te ako je umrli ispunjavao jedan od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Pravo na pomoć za pogrebne troškove ne mogu ostvariti osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ako je umrli u trenutku smrti imao nekretninu ili ako je za života sklopio neki od obveznopravnih ugovora (ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju).

Pravo na pomoć za pogrebne troškove ostvaruje se na način da se član obitelji  umrlog, odnosno poznanik umrlog oslobađa od plaćanja računa za te troškove.

 

 

5. PRAVA NA NOVČANU POMOĆ

 

5.1. Pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove umirovljenika 

 

 

Članak 53.

Pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove umirovljenika može ostvariti Korisnik – umirovljenik čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi iznos od 305,00 EUR te ako prihod kućanstva u kojem umirovljenik živi ne prelazi gradski cenzus prihoda utvrđen u članku 14. stavku 2. ove Odluke.

U mjesečni iznos mirovine iz stavka 1. ovoga članka uračunava se i zaštitni dodatak za tekući mjesec.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć iz stavka 1. ovoga članka, umirovljenici se razvrstavaju kako slijedi:

– umirovljenici I. skupine – umirovljenik samac,

– umirovljenici II. skupine – umirovljenik član kućanstva.

 Visinu novčane pomoći po skupinama iz stavka 3. ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

 Pomoć iz stavka 4. ovoga članka ostvaruje se na način da se Korisniku iznos novčane pomoći  doznačuje putem banke.

 Pomoć iz stavka 4. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

 

 

5.2. Pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškova starijih osoba bez osobnog prihoda

 

 

Članak 54.

Pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškova starijih osoba bez osobnog prihoda može ostvariti Korisnik – osoba u dobi od 65 i više godina bez redovitih osobnih prihoda, odnosno osoba u dobi od 65 i više godina koja ispunjava uvjet nacionalne naknade za starije osobe. 

Visinu novčane pomoći iz stavka 1. ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

Pomoć iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje se na način da se Korisniku iznos novčane pomoći  doznačuje putem banke.

Pomoć iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

Pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškova starijih osoba bez osobnog prihoda nema Korisnik ako prihod kućanstva u kojem živi Korisnik prelazi gradski cenzus prihoda utvrđen u članku 14. stavku 2. ove Odluke.

 

 

 5.3. Pravo na novčanu pomoć za nabavu kućanskog uređaja

 

Članak 55.

 Pravo na novčanu pomoć za nabavu kućanskog uređaja može ostvariti Korisnik – samac ako  ispunjava jedan  od  uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet nacionalna naknada za starije osobe.

Pravo na novčanu pomoć za nabavu kućanskog uređaja Korisnik može ostvariti jednom godišnje.

Pravo na novčanu pomoć za nabavu kućanskog uređaja ostvaruje se na način da se Korisniku pomoć dodjeljuje u obliku poklon bona.

Visinu iznosa poklon bona, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

Pravo na novčanu pomoć za nabavu kućanskog uređaja nema Korisnik kojemu je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje, sukladno odredbama Zakona.  

 

 

6. PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA

 

6.1. Pravo na naknadu troškova socijalne mjesečne vozne karte

 

 

Članak 56.

 

Pravo na naknadu troškova socijalne mjesečne vozne karte za javni prijevoz na linijama unutar područja grada Rijeke na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Autotrolej) može ostvariti Korisnik – samac i kućanstvo odnosno predstavnik kućanstva, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu – ostvaruje pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu,

b) uvjet nacionalna naknada za starije osobe- ostvaruje pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu,

c) uvjet žrtva obiteljskog nasilja- ostvaruje pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu,

d) uvjet prihoda – ostvaruje pravo na 50% cijene mjesečne vozne karte.

Pravo iz stavka 1. točke d) ovoga članka ne može ostvariti samac odnosno predstavnik kućanstva ako je u radnom odnosu.

Kućanstvo može ostvariti samo jednu mjesečnu voznu kartu.

Odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na redovite učenike srednje škole i redovite studente koji to pravo ostvaruju sukladno članku 56. ove Odluke.

 

 

6.2 Pravo na naknadu troškova mjesečne vozne karte za srednjoškolce i studente

 

Članak 57.

Pravo na naknadu troškova mjesečne vozne karte za  javni prijevoz na linijama unutar područja grada Rijeke na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej može ostvariti Korisnik – redoviti učenik srednje škole i redoviti student ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet žrtva obiteljskog nasilja,

d) uvjet udomiteljstva.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu za javni prijevoz na linijama izvan područja grada Rijeke na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej može ostvariti Korisnik – redoviti učenik srednje škole i redoviti student koji pohađa nastavu izvan grada Rijeke ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet žrtva obiteljskog nasilja,

d) uvjet udomiteljstva.

 

 

6.3. Pravo na naknadu troškova mjesečne povlaštene vozne karte 

 

Članak 58.

Pravo na naknadu troškova mjesečne povlaštene vozne karte na linijama unutar zona na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej može ostvariti Korisnik – osoba koja ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) uvjet stradalnik rata,

b) uvjet oštećenje organizma.

Korisnik iz stavka 1. točke b) ovoga članka može imati pratitelja koji ostvaruje pravo na besplatni prijevoz isključivo u prisutnosti Korisnika.

 Pravo iz stavka 1. ovoga članka nema Korisnik koji je u radnom odnosu.            

 

Članak 59.

Pravo na naknadu troškova javnog prijevoza, u pravilu, vrijedi:

– za učenike – do konca školske godine, odnosno do 31. kolovoza,

– za studente – do konca akademske godine, odnosno do 30. rujna.

– za ostale korisnike godinu dana od dana izdavanja rješenja o priznavanju prava na naknadu troškova javnog prijevoza.

 

 

 

V. RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE

           

 

Članak 60.

U radovima za opće dobro bez naknade obvezni su sudjelovati radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac koji je korisnik zajamčene minimalne naknade ili članovi kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, utvrđeni rješenjem nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Organizaciju provedbe rada za opće dobro bez naknade utvrdit će Gradonačelnik zaključkom.

Rad za opće dobro bez naknade izvršava se na temelju ugovora kojim se određuje trajanja rada, mjesto obavljanja rada, opseg i vrsta posla.

U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati od 60 do 90 sati mjesečno, a troškove za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu podmirivat će Grad.

Grad je dužan nadležnom tijelu za socijalnu skrb jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su uredno pozvani, a nisu se odazvali niti sudjelovali u radovima za opće dobro.

 

 

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 61.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, izvanbračnog druga, životnog partnera, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja te putem nadležnog tijela za socijalnu skrb. 

Iznimno, Odjel može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kada utvrdi ili sazna da je s obzirom na postojeće činjenično stanje radi zaštite interesa osobe, potrebno pokrenuti takav postupak.

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je hitan.

 

 

Članak 62.

Zahtjev se podnosi  Odjelu na propisanom obrascu uz koji se prilažu dokazi i isprave potrebne za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom.

Podnositelj zahtjeva je dužan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava.

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.

Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom kućanstvu podnositelja zahtjeva-Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

 

Članak 63.

Ostvarivanje prava, u pravilu, počinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva, osim u slučaju iz članaka 39., 40., 45., 46., 47., 50., 51. i 54. ove Odluke. 

Odjel može odlučiti da podnositelj zahtjeva započne s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev, ako je zahtjev podnesen do petnaestog dana u mjesecu.

Članak 64.

O zahtjevu za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom Odjel odlučuje  rješenjem, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije uređeno. 

O žalbi protiv rješenja Odjela o priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja odlučuje nadležno tijelo Primorsko – goranske županije, a o žalbi protiv rješenja Odjela o ostvarivanju ostalih prava propisanih ovom Odlukom odlučuje nadležno ministarstvo.

 

Članak 65.

Korisnik kojem je priznato pravo propisano ovom Odlukom, dužan je Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na daljnje korištenje ili opseg prava, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Ako se promjene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava propisanog ovom Odlukom, Odjel će donijeti novo rješenje.

 

Članak 66.

Odjel će na mjestu na kojem se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način istaknuti popis, odnosno pregled odgovarajućih isprava, odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Informacije o mogućnostima ostvarivanja prava utvrđenih ovom Odlukom mogu se  dobiti i putem web aplikacije Socijalni program Grada Rijeke.

 

 

Članak 67.

Odjel je dužan voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom.

 

 

Članak 68.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je vratiti neosnovano primljenu naknadu, odnosno  pomoć ako:

– je na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on, njegov skrbnik ili njegov udomitelj znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

– je ostvario pravo zbog toga što on, njegov skrbnik ili njegov udomitelj nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno njegov skrbnik ili njegov udomitelj  znao ili je morao znati,

– mu je isplaćena naknada, odnosno pomoć na koju nije imao pravo prema rješenju ili mu je naknada, odnosno pomoć isplaćena u većem  iznosu od iznosa određenog u rješenju.

 

Članak 69.

Kada Odjel utvrdi okolnosti iz članka 67. ove Odluke, pozvat će Korisnika da neosnovano primljenu naknadu, odnosno pomoć vrati u roku od 15 dana od dana zaprimljene obavijesti o utvrđenim okolnostima.

 

 

Članak 70.

Odjel može sa Korisnikom sklopiti nagodbu o načinu i vremenu povrata neosnovano primljene naknade, odnosno pomoći pri čemu se uzima u obzir imovno stanje i socijalni položaj Korisnika.

 

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 71.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17, 9/18 i 6/20).

 

 

Članak 72.

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine. 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/169
URBROJ: 2170-1-16-00-22-3
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.