GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. prosinca 2022.

Godina IX broj 16.Na temelju članka 47., 49. i 53. Zakona o vlasništvu i drugima stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o razvrgnuću suvlasničke zajednice na poslovnim prostorima
u suvlasništvu Grada Rijeke i Republike Hrvatske

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeke i Republika Hrvatska razvrgnut će suvlasničku zajednicu na poslovnim prostorima koji su u njihovu suvlasništvu.

 

 

Članak 2.

 

Poslovni prostori iz članka 1. ove Odluke nalaze se u četiri stambeno-poslovne zgrade označene kao:

a) č.br. 671/672/673, opisa: kuća br. 8 u Ul. Korzo, površine 86 čhv, sve upisane u zk.ul.br. 938, k.o. Rijeka Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci, i to:

– poslovni prostor na adresi Korzo 8, na II katu zgrade, ukupne površine 28,08 m²,

– poslovni prostor na adresi Korzo 8/A, u prizemlju zgrade, ukupne površine 82,40 m²,

– poslovni prostor na adresi Korzo 8/B, u prizemlju zgrade, ukupne površine 7,09 m²,

– poslovni prostor na adresi Korzo 8/C, u prizemlju zgrade, ukupne površine 122,61 m².

b) č.br. 681, opisa: zgrada u Rijeci, Korzo kbr. 18, površine 247 m², upisana u zk.ul.br. 12677, k.o. Rijeka Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci, i to:

– 7. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, etažno vlasništvo (E-7), poslovni prostor površine 66 m², koji se sastoji od dvije prostorije i dva WC-a, u zgradi u Rijeci, Korzo 18a.

c) č.br. 864, opisa: stambena zgrada i dvorište, površine 546 m², upisana u zk.ul.br. 1169, k.o. Rijeka Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci, i to:

– 22. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, etažno vlasništvo (E-22), zgrada u Rijeci, Korzo 32/A, poslovni prostor u prizemlju zgrade koji se sastoji od četiri prostorije i WC-a i galerije površine 83,77 m²,

– 23. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, etažno vlasništvo (E-23), zgrada u Rijeci, Korzo 32/B, poslovni prostor u prizemlju zgrade koji se sastoji od tri prostorije i WC-a, površine 222,44 m².

d) k.č.br. 722, opisa: kuća br. 7, površine 47 čhv, upisana u zk.ul. 1017, k.o. Rijeka Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci, i to:

– 8. Suvlasnički dio: 1064/10000, etažno vlasništvo (E-8), zgrada u Rijeci, Matije Gupca 7/A: poslovni prostor koji se sastoji od jedne prostorije i WC-a u površini od 40 m² u prizemlju,

– 9. Suvlasnički dio: 399/10000, etažno vlasništvo (E-9), zgrada u Rijeci, Matije Gupca 7/B: poslovni prostor koji se sastoji od jedne prostorije i WC-a u površini od 15 m² u prizemlju.

 

 

Članak 3.

 

Sporazum o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama iz članka 2. ove Odluke, Grad Rijeka i Republika Hrvatska zaključit će nakon što Republika Hrvatska, zastupana po Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, dostavi pozitivno očitovanje i tekst Sporazuma o razvrgnuću suvlasničke zajednice Gradu Rijeci, a temeljem kojeg će se suvlasnička zajednica razvrgnuti na sljedeći način:

GRAD RIJEKA stječe u samovlasništvo:

a) č.br. 671/672/673, opisa: kuća br. 8 u Ul. Korzo, površine 86 čhv, sve upisane u zk.ul.br. 938, k.o. Rijeka Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci, i to:

– poslovni prostor na adresi Korzo 8, na II katu zgrade, ukupne površine 28,08 m²,

– poslovni prostor na adresi Korzo 8/B, u prizemlju zgrade, ukupne površine 7,09 m²,

– poslovni prostor na adresi Korzo 8/C, u prizemlju zgrade, ukupne površine 122,61 m².

b) č.br. 864, opisa: stambena zgrada i dvorište, površine 546 m², upisana u zk.ul.br. 1169, k.o. Rijeka Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci, i to:

– 22. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, etažno vlasništvo (E-22), zgrada u Rijeci, Korzo 32/A, poslovni prostor u prizemlju zgrade koji se sastoji od četiri prostorije i WC-a i galerije površine 83,77 m² i

– 23. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, etažno vlasništvo (E-23), zgrada u Rijeci, Korzo 32/B, poslovni prostor u prizemlju zgrade koji se sastoji od tri prostorije i WC-a, površine 222,44 m².

c) č.br. 722, opisa: kuća broj 7, površine 47 čhv, upisana u zk.ul. 1017, k.o. Rijeka Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci, i to:

– 8. Suvlasnički dio: 1064/10000, etažno vlasništvo (E-8), zgrada u Rijeci, Matije Gupca 7/A: poslovni prostor koji se sastoji od jedne prostorije i WC-a u površini od 40 m2 u prizemlju i

– 9. Suvlasnički dio: 399/10000, etažno vlasništvo (E-9), zgrada u Rijeci, Matije Gupca 7/B: poslovni prostor koji se sastoji od jedne prostorije i WC-a u površini od 15 m2 u prizemlju.

 

REPUBLIKA HRVATSKA stječe u samovlasništvo:

a) č.br. 671/672/673, opisa: kuća br. 8 u Ul. Korzo, površine 86 čhv, sve upisane u zk.ul.br. 938, k.o. Rijeka Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci, i to:

– poslovni prostor na adresi Korzo 8/A, u prizemlju zgrade, ukupne površine 82,40 m².

b) č.br. 681, opisa: zgrada u Rijeci, Korzo kbr. 18, površine 247 m², upisana u zk.ul.br. 12677, k.o. Rijeka Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci, i to:

– 7. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, etažno vlasništvo (E-7), poslovni prostor površine 66 m², koji se sastoji od dvije prostorije i dva WC-a, u zgradi u Rijeci, Korzo 18a.

Grad Rijeka se obvezuje Republici Hrvatskoj isplatiti razliku na ime vrijednosti podijeljenih i ustupljenih nekretnina u iznosu od 345.446,97 kn.

 

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje Sporazuma iz članka 3. ove Odluke.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/163
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.