GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Godina IX - broj 15.Na temelju članka 23. stavaka 2. i 4. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 58. stavka 1. podstavka 12. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 28. studenog 2022. godine slijedeću

 

 

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuju se Henriet Bilandžić, Marko Rogić i Gordana Sobota Matejčić dužnosti članova Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke, na osobni zahtjev.

 

 

II.

 

Za članove Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke imenuju se:

– MARKO MEDVED,

– PETAR PETRINIĆ,

– MAJA POLIĆ.

 

III.

 

Mandat članova iz točke II. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/118-28
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 28. studenog 2022.

 

 

GRADONAČELNIK
Marko Filipović, v.r.