GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. prosinca 2022.

Godina IX broj 16.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 14/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke, i to kako slijedi:

 1. Mjesni odbor Sveti Nikola
 2. Mjesni odbor Zamet
 3. Mjesni odbor Banderovo
 4. Mjesni odbor Belveder
 5. Mjesni odbor Brajda-Dolac
 6. Mjesni odbor Brašćine-Pulac
 7. Mjesni odbor Bulevard
 8. Mjesni odbor Centar-Sušak
 9. Mjesni odbor Draga
 10. Mjesni odbor Drenova
 11. Mjesni odbor Gornja Vežica
 12. Mjesni odbor Gornji Zamet
 13. Mjesni odbor Grbci
 14. Mjesni odbor Kantrida
 15. Mjesni odbor Kozala
 16. Mjesni odbor Krimeja
 17. Mjesni odbor Luka
 18. Mjesni odbor Mlaka
 19. Mjesni odbor Orehovica
 20. Mjesni odbor Pašac
 21. Mjesni odbor Pećine
 22. Mjesni odbor Pehlin
 23. Mjesni odbor Podmurvice
 24. Mjesni odbor Podvežica
 25. Mjesni odbor Potok
 26. Mjesni odbor Srdoči
 27. Mjesni odbor Sveti Kuzam
 28. Mjesni odbor Svilno
 29. Mjesni odbor Školjić-Stari grad
 30. Mjesni odbor Škurinje
 31. Mjesni odbor Škurinjska Draga
 32. Mjesni odbor Grad Trsat
 33. Mjesni odbor Turnić
 34. Mjesni odbor Vojak

 

 

Članak 2.

 

Broj članova vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, u suglasju s odredbom članka 84. stavka 7. Statuta Grada Rijeke, određuje se kako slijedi:

– Za mjesne odbore od rednog broja 1. do 2. – sedam članova

– Za mjesne odbore od rednog broja 3. do 34. – pet članova.

 

 

Članak 3.

 

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 12. ožujka 2023. godine.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 6. veljače 2023. godine.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/159
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.