GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Godina IX - broj 14.         Na temelju članka 457. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine” broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), članka 96. stavka 6. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o povećanju uloga Grada Rijeke u temeljnom kapitalu

trgovačkog društva KANAL RI d.o.o.

 

Članak 1.

 

            Grad Rijeka, kao član trgovačkog društva KANAL RI d.o.o., Rijeka, Trg Riječke rezolucije 3, OIB: 26219089758 (u daljnjem tekstu: TD KANAL RI) povećat će svoj ulog u temeljnom kapitalu TD KANAL RI.

            Povećanje uloga u temeljnom kapitalu TD KANAL RI, Grad Rijeka izvršit će uplatom u novcu u iznosu od 1.000,000,00 kn, čime se udio Grada Rijeke u temeljnom kapitalu TD KANAL RI povećava sa iznosa od 2.968.000,00 kn na iznos od 3.968.000,00 kn.

            Povećanjem uloga iz stavka 2. ovoga članka, Grad Rijeka stječe jedan poslovni udjel u TD KANAL RI.

 

Članak 2.

 

            Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za poduzimanje svih radnji potrebnih za provedbu ove Odluke.

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu danom stupanja na snagu Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

 

KLASA: 024-01/22-01/161

URBROJ: 2170-1-16-00-22-2

Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.