GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Godina IX - broj 14.           Na temelju članka 86. stavka 3., a u vezi sa člankom 113. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Odluke o Detaljnom planu

uređenja stambenog bloka Rujevica

 

Članak 1.

 

            Odlukom o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Odluke o Detaljnom planu uređenja stambenog bloka Rujevica (“Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 2/05) – u daljnjem tekstu: Odluka, utvrđuje se postupak i razlog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambenog bloka Rujevica (u daljnjem tekstu: Plan)

  Nositelj postupka stavljanja izvan snage Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

I. Pravna osnova stavljanja izvan snage Plana

 

Članak 2.

 

            Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) – u daljnjem tekstu: Zakon, člankom 113. određeno je da se odredbe Zakona, kojima je propisana izrada i donošenje prostornih planova, na odgovarajući način primjenjuju i na njihovo zasebno stavljanje izvan snage.

            Stavljanjem izvan snage Plana, u području njegova obuhvata primjenjivat će se rješenja sukladno važećim prostornim planovima. 

 

II. Razlozi stavljanja Plana izvan snage

 

Članak 3.

 

            Područje obuhvata Plana je gotovo u potpunosti privedeno planskoj namjeni, a dio obuhvata koji se nalazi zapadno od Vukovarske ulice ostao je nerealiziran te se isti planira pripojiti obuhvatu prostornog plana predviđenog za izradu sukladno Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/22) – u daljnjem tekstu: Odluka o izradi UPU Rujevica.

 

III. Obuhvat Plana

 

Članak 4.

 

  Postupak stavljanja Plana izvan snage provodi se za cijeli njegov obuhvat.

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

 

Članak 5.

 

            Područje obuhvata Plana koje se nalazi istočno od Vukovarske ulice u potpunosti je privedeno planskoj namjeni, a dio obuhvata koji se nalazi zapadno od Vukovarske ulice ostao je nerealiziran.

 

V. Ciljevi i programska polazišta Plana

 

Članak 6.

 

            Cilj stavljanja izvan snage Plana je planirano pripajanje dijela područja obuhvata Plana zapadno od Vukovarske ulice obuhvatu prostornog plana predviđenog za izradu sukladno Odluci o izradi UPU Rujevica.

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

 

Članak 7.

 

            Za provođenje postupka stavljanja izvan snage Plana nisu potrebne posebne stručne podloge.

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

Članak 8.

 

            Za provođenje postupka stavljanja izvan snage Plana nisu potrebna stručna rješenja.

 

VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima te ostalih sudionika koji sudjeluju u postupku stavljanja Plana izvan snage

 

Članak 9.

 

            Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima te ostalih sudionika koji će sudjelovati u postupku stavljanja Plana izvan snage i kojima će se uputiti obavijest o provođenju postupka stavljanja Plana izvan snage utvrđuje se kako slijedi:

– Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko – goranska Rijeka, Sektor upravnih inspekcijskih poslova, Rijeka,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite, Rijeka,

– Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Zagreb,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka,

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb.

 

IX. Rokovi

 

Članak 10.

 

            Za postupak stavljanja Plana izvan snage utvrđuju se sljedeći rokovi:

– za dostavu zahtjeva za postupak stavljanja Plana izvan snage – 15 dana od dana dostave obavijesti iz članka 9. ove Odluke,

– za izradu Nacrta prijedloga Odluke – 30 dana od dana dostave zahtjeva iz članka 9. ove Odluke,

– za provođenje javnog uvida u Prijedlog odluke – 8 dana od dana početka javne rasprave,

– za pripremu izvješća o javnoj raspravi – 15 dana od dana isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Odluke – 15 dana od proteka roka iz podstavka 4. ovoga članka.

 

X. Izvori financiranja

 

Članak 11.

 

Postupak stavljanja Plana izvan snage ne zahtijeva osiguranje financijskih sredstava.

 

XI. Završna odredba

 

Članak 12.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/22-01/168

URBROJ: 2170-1-16-00-22-2

Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v.r.