GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Godina IX - broj 14.            Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke

Članak 1.

 

     Ovom se Odlukom uređuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u  Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), kojima je osnivač Grad Rijeka.

Članak 2.

 

     U Dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu.

     Djeca u dobi od navršenih šest do dvanaest mjeseci života, upisat će se u Dječji vrtić kada se za to osiguraju potrebni uvjeti.

Članak 3.

 

     Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje dijete koje zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, ima prebivalište na području grada Rijeke.

     Dijete kojem je dodijeljen skrbnik odnosno dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi, a nema prebivalište na području grada Rijeke, ostvaruje jednaku prednost pri upisu kao i dijete iz stavka 1. ovoga članka ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište na području grada Rijeke, odnosno ako ustanova socijalne skrbi ima sjedište ili podružnicu na području grada Rijeke.

     Dijete strani državljanin koje ima odobren najmanje privremeni boravak ili odobrenu međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj i živi na području grada Rijeke zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, ostvaruje jednaku prednost pri upisu kao i dijete iz stavka 1. ovoga članka.

     Sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, samohrani roditelj je onaj roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava, a jednoroditeljska obitelj  je ona obitelj u kojoj žive dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.

     Djeca samohranih roditelja i djeca iz jednoroditeljske obitelji izjednačena su u pravima propisanim ovom Odlukom.

Članak 4.

 

     Ukoliko nakon utvrđivanja prednosti iz članka 3. ove Odluke preostane slobodnih mjesta za upis, u Dječji vrtić mogu se upisati i djeca koja zajedno s jednim roditeljem imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Članak 5.

 

     Djeca koja zajedno s roditeljima imaju prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, mogu se upisati u Dječji vrtić nakon što se upišu sva zainteresirana djeca iz članaka 3. i 4. ove Odluke.

Članak 6.

 

     Prednost pri upisu u Dječji vrtić za iduću pedagošku godinu ostvaruju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

     Nakon upisa djece iz stavka 1. ovoga članka, djeca se upisuju u Dječji vrtić na način da prednost pri upisu imaju djeca prema sljedećem redoslijedu:

– djeca roditelja invalida Domovinskog rata,

– djeca oba zaposlena roditelja,

– djeca iz obitelji s troje ili više djece,

– djeca samohranih roditelja,

– djeca iz jednoroditeljskih obitelji,

– djeca koja su ostvarila pravo na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji,

– djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima,

– djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

– djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade.

     Red prvenstva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka razrađuje se metodom bodovanja, a prvenstvo pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova na listi prvenstva.

     Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednaki broj bodova, redoslijed na listi reda prvenstva utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.

 

Članak 7.

 

     Na temelju podnesene prijave roditelja, Dječji vrtić upisuje djecu s cijelog područja grada Rijeke, pri čemu je roditelj slobodan u odabiru podcentra predškolskog odgoja Dječjeg vrtića u koji želi upisati dijete.

Članak 8.

 

     Dječji vrtić će osigurati ostvarivanje programa predškole za svu djecu koja nisu uključena u redoviti ili posebni program predškolskog odgoja, uz uvjete propisane zakonom.

 

Članak 9.

 

     Postupak upisa djece u Dječji vrtić, bodovne kriterije za ostvarivanje prvenstva pri upisu te organizaciju prijema novoupisane djece utvrđuje Dječji vrtić svojim općim aktom.

 

Članak 10.

 

     Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti: Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Rijeka” (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13), Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/18) i Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/18).

 

Članak 11.

 

     Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/22-01/126

URBROJ: 2170-1-16-00-22-2

Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v.r.