GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Godina IX - broj 14.            Na temelju članka 412. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), članka 96. stavka 6. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o kupnji poslovnih udjela trgovačkog društva Hera S.p.A. u trgovačkom društvu Energo d.o.o.

 

Članak 1.

 

            Grad Rijeka, kao član trgovačkog društva Energo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Rijeka, Dolac 14, OIB 99393766301 (u daljnjem tekstu: TD Energo) kupit će dva poslovna udjela trgovačkog društva HERA S.p.A. svaki nominalne vrijednosti 37.740.000,00 kn, odnosno ukupne nominalne vrijednosti 75.480.000,00 kn, koji čine udio od 34% u temeljnom kapitalu TD Energo, po cijeni od ukupno 1.000,00 EUR, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan isplate.

 

Članak 2.

 

            Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za poduzimanje svih radnji za provedbu ove Odluke.

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu danom stupanja na snagu Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

 

KLASA: 024-01/22-01/160

URBROJ: 2170-1-16-00-22-2

Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.