GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Godina IX - broj 15.Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuju prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

Članak 2.

 

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke su:

1. upravna tijela Grada (u daljnjem tekstu: upravna tijela),

2. proračunski korisnici:

– mjesni odbori,

– vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine,

– ustanove kojima je Grad osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici),

3. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Grad većinski vlasnik ili suvlasnik,

4. ostali korisnici Proračuna – pravne i fizičke osobe kojima se osiguravaju sredstva za realizaciju pojedinog projekta.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka obvezno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava te zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. točke 3. ovoga članka obvezno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke, koje se odnose na zaduživanje i davanje jamstva te izvještavanje i nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava.

 

 

Članak 3.

 

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema izvorima financiranja, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Grada i njegovih proračunskih korisnika, iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, ekonomskoj klasifikaciji te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Posebnom dijelu Proračuna, u okviru razdjela 004-Glava 00401, razdjela 005-Glava 00501, razdjela 006-Glava 00601, razdjela 009-Glava 00901, razdjela 010-Glava 01001 i 01003 i razdjela 017-Glava 01701, osigurana su sredstva za rashode upravnih tijela po pojedinim programima, projektima i aktivnostima, a u ostalim Glavama unutar pojedinog razdjela osigurana su sredstva za krajnje korisnike.

Proračun je konsolidirani proračun i sadrži sve prihode, primitke i rashode i izdatke Grada i proračunskih korisnika Grada.

 

 

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

 

Članak 4.

 

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Proračunu i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, prema načelima štednje i racionalnog korištenja odobrenih sredstava.

Upravna tijela mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.

Rashodi i izdaci upravnih tijela, koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Namjenski prihodi i primici jesu: pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u vlasništvu Grada, prihodi od naknada s naslova osiguranja te namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja.

Ako su namjenski prihodi i primici iz stavka 4. ovoga članka uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano Proračunom, upravno tijelo može preuzeti i plaćati obveze do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Rashodi i izdaci financirani iz namjenskih prihoda i primitaka mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava, uz prethodnu suglasnost Odjela gradske uprave za financije.

Naplaćeni i preneseni, a neplanirani namjenski prihodi i primici, mogu se izvršavati prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima i/ili stavkama, uz prethodnu suglasnost Odjela gradske uprave za financije.

 

 

Članak 5.

 

Sredstva za pokroviteljstva te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Gradonačelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Gradskog vijeća Grada (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).

 

 

Članak 6.

 

Proračunski korisnici za koje su sredstva planirana u  Proračuna, obvezni su dostaviti proračunski nadležnim upravnim tijelima svoje financijske planove, usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu, do 15. siječnja 2023. godine.

 

 

Članak 7.

 

Gradonačelnik je odgovoran za planiranje i izvršavanje Proračuna, a pročelnici upravnih tijela te čelnici proračunskih korisnika odgovorni su za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna odnosno financijskog plana.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka podrazumijeva odgovornost za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti te uplatu u Proračun i evidentiranje u Proračunu, preuzimanje obveza, verifkaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret sredstava Proračuna i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist sredstava Proračuna.

Gradonačelnik, pročelnici upravnih tijela i čelnici proračunskih korisnika odgovorni su za zakonito, svrhovito, učinkovito, ekonomično i djelotvorno raspolaganje sredstvima Proračuna.

Pročelnici upravnih tijela i čelnici proračunskih korisnika dužni su nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava, kao i ostvarenje i trošenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

Obveze za rashode koji su u Proračunu u cijelosti ili djelomično planirani iz izvora financiranja „Ostali prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine“, upravna tijela mogu preuzeti tek po ostvarenju prihoda iz navedenog izvora financiranja.

Ograničenje iz stavka 5. ovoga članka ne odnosi se na rashode vezane uz zamjenu nekretnina i na rashode za kapitalne pomoći za sufinanciranje otplate zajmova.

Obveze za rashode koji su u Proračunu u cijelosti ili djelomično planirani iz izvora financiranja „Namjenski primici od zaduživanja“, upravna tijela mogu preuzeti tek po sklapanju ugovora o zaduživanju.

 

Članak 8.

 

Prijedlozi odluka koje donosi Gradsko vijeće, kao i prijedlozi odluka koje donosi Gradonačelnik, a koje odluke imaju fiskalni učinak na Proračun, moraju sadržavati fiskalnu procjenu posljedica za Proračun iz koje je vidljivo povećavaju li se ili smanjuju prihodi ili rashodi Proračuna. 

Fiskalna procjena posljedica za Proračun iz stavka 1. ovoga članka, obavezno sadrži:

– predviđene prihode i rashode te primitke i izdatke Proračuna za proračunsku godinu i za dvije iduće godine,

– prijedlog pokrića povećanih rashoda i izdataka Proračuna,

– prijedlog pokrića smanjenih prihoda i primitaka Proračuna,

– mišljenje Odjela gradske uprave za financije.

 

 Članak 9.

 

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze iz ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, isključivo na temelju suglasnosti Gradonačelnika, uz prethodno mišljenje Odjela gradske uprave za financije.

Zahtjev za suglasnost iz stavka 1. ovoga članka proračunski korisnici podnose putem nadležnog upravnog tijela.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih sukladno stavku 1. ovoga članka, proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj ta obveza dospijeva.

Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na rashode za redovito poslovanje koji nastaju kontinuirano i na ugovore povezane sa zaduživanjem proračunskih korisnika sukladno članku 39. Odluke.

Pod rashodima za redovito poslovanje koji nastaju kontinuirano podrazumijevaju se režijski troškovi i to: troškovi komunalnih usluga i drugi redovni troškovi (troškovi opskrbe strujom, plinom, troškovi telefona, interneta i sl.), zatim troškovi redovnog održavanja postojećih informacijskih sustava, obnavljanja postojećih licenci, redovne nabave uredskog materijala i slični troškovi koji se ponavljaju iz godine u godinu i to neovisno o tome poklapa li se razdoblje trajanja ugovora s proračunskom godinom ili ne.

 

 

 

III. PRORAČUNSKA ZALIHA

 

 

Članak 10.

 

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 331.800 eura.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka se, sukladno Zakonu o proračunu, koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

 

 

Članak 11.

 

Gradonačelnik tromjesečno izvještava Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe iz članka 10. ove Odluke.

 

 

IV. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

 

 

Članak 12.

 

U Proračunu se planiraju svi prihodi i primici koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruju upravna tijela, kao i vlastiti i namjenski prihodi i primici koje ostvaruju proračunski korisnici.

Prihodi i primici što ih ostvare upravna tijela te vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Obveza uplate iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na na vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika Psihijatrijske bolnice Lopača i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, koji prihodi i primici se uplaćuju i izvršavaju preko njihovih računa.

 

 

V. NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 Članak 13.

 

Namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika jesu: pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u vlasništvu proračunskog korisnika, naknade s naslova osiguranja te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima i uplaćuju se na račun Proračuna, osim prihoda iz članka 12. stavka 3. ove Odluke koji se uplaćuju na račun navedenih proračunskih korisnika.

Proračunski korisnici iz stavka 1. ovoga članka mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani namjenski prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka, isključivo do iznosa naplaćenih namjenskih prihoda i primitaka.

Ako su namjenski prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano, proračunski korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Rashodi i izdaci financirani iz namjenskih prihoda i primitaka mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava, uz odobrenje čelnika proračunskog korisnika te uz suglasnost nadležnog upravnog tijela i Odjela gradske uprave za financije.

Naplaćeni i preneseni, a neplanirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima i/ili stavkama, uz odobrenje čelnika proračunskog korisnika te uz suglasnost nadležnog upravnog tijela i Odjela gradske uprave za financije.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u tekuću proračunsku godinu.

Upravna tijela nadziru ostvarenje i trošenje prihoda i primitaka iz stavka 1. ovoga članka za proračunske korisnika iz svoje nadležnosti.

 

 

VI. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

 

Članak 14.

 

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika su prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima.

Prihodi iz stavka 1. ovoga članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima i uplaćuju se na račun Proračuna, osim prihoda iz članka 12. stavka 3. ove Odluke, koji se uplaćuju na račun navedenih proračunskih korisnika.

Proračunski korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani vlastiti prihodi iz stavka 1. ovoga članka, isključivo do iznosa naplaćenih vlastitih prihoda.

Ako su vlastiti prihodi iz stavka 1. ovoga članka uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano, proračunski korisnik može preuzeti i plaćati obveze do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Vlastiti prihodi iz stavka 1. ovoga članka mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava, uz odobrenje čelnika proračunskog korisnika te uz suglasnost nadležnog upravnog tijela i Odjela gradske uprave za financije.

Naplaćeni i preneseni, a neplanirani vlastiti prihodi iz stavka 1. ovoga članka, mogu se izvršavati prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima i/ili stavkama, uz odobrenje čelnika proračunskog korisnika te uz suglasnost nadležnog upravnog tijela i Odjela gradske uprave za financije.

Vlastiti prihodi iz stavka 1. ovoga članka koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini, prenose se u tekuću proračunsku godinu.

Upravna tijela nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 1. ovoga članka za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

 

 

VII. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

 

 

Članak 15.

 

Proračun se izvršava preko jedinstvenog računa Riznice Grada (u daljnjem tekstu: Riznica) otvorenog u kreditnoj instituciji, na način da se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavaju s tog računa, osim prihoda proračunskih korisnika iz članka 12. stavka 3. ove Odluke.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika može se otvoriti račun, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Pročelnik upravnog tijela i čelnik proračunskog korisnika mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom stavke Proračuna ovjerava pročelnik nadležnog upravnog tijela.

Pročelnik upravnog tijela i čelnik proračunskog korisnika obvezni su provjeriti zakonito i namjensko korištenje sredstava isplaćenih krajnjim korisnicima.

U slučaju da tijekom proračunske godine raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna ne budu dostatna za podmirenje dospjelih obveza, Gradonačelnik može donijeti odluku o prioritetima plaćanja.

 

 

Članak 16.

 

Prijenosi sredstava između proračunskih korisnika na temelju propisa ili natječaja, dozvoljeni su samo u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Odjela gradske uprave za financije.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na prijenos sredstava Europske unije.

 

 

Članak 17.

 

Sklapanje pisanog ugovora za isplatu sredstava iz Proračuna obvezno je u sljedećim slučajevima:

– za projekte i aktivnosti koje izvršavaju proračunski korisnici iznad zakonskog standarda,

– za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade,

– za sve nabave roba, radova ili usluga, čija vrijednost bez PDV–a iznosi 2.650,00 eura i više,

– za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl.), kao i usluge agencije studentskog servisa.

Ugovore iz stavka 1. ovoga članka čija vrijednost iznosi do 10.617,00 eura (bez uključenog PDV-a) sklapaju pročelnici upravnih tijela, a ugovore čija vrijednost iznosi 10.617,00 eura (bez uključenog PDV-a) ili prelazi taj iznos sklapa Gradonačelnik odnosno osoba koju Gradonačelnik za to ovlasti.

Ugovor o kapitalnoj donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena sredstva doznačiti korisniku tek po predočenim dokazima o njihovom namjenskom korištenju (ugovor s izvođačem/dobavljačem, račun i situacija).

Ugovor o tekućoj pomoći, tekućoj donaciji, subvenciji i kapitalnoj pomoći može se izvršavati bez ispunjenja uvjeta iz stavka 3. ovoga  članka, s time da je korisnik po dovršetku projekta, odnosno najkasnije u roku od 60 dana od isteka proračunske godine, dužan nadležnom upravnom tijelu dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima.

 

 

Članak 18.

 

Za projekte sufinancirane iz sredstava Europske unije, upravna tijela obvezna su u financijskom planu planirati sredstva pomoći i sredstva vlastitog učešća u iznosu koji je predviđen za financiranje projekta, razmjerno sredstvima koja će se koristiti u 2023. godini.

Zbog obveze osiguranja vlastitog učešća, a u cilju realnijeg planiranja Proračuna i kontrole rashoda, prijavljivanje projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije ograničava se isključivo na projekte koji zadovoljavaju jedan od sljedećih kriterija:

– vlastito učešće ne iznosi više od 50% za nabavu radova (kapitalni rashodi), a vlastiti izvori financiranja su prethodno osigurani,

– vlastito učešće ne iznosi više od 25% za nabavu roba i usluga (programi), a vlastiti izvori financiranja su prethodno osigurani.

 

 

Članak 19.

 

Ugovore o nabavi upravna tijela obvezna su sklapati sukladno zakonskim propisima koji uređuju područje javne nabave, Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, Naputku o nabavi robe, radova i usluga te Planu nabave Grada.

Naputak i Plan nabave iz stavka 1. ovoga članka donosi Gradonačelnik.

 

 

Članak 20.

 

Ustanove i trgovačka društva iz članka 2. stavka 1. ove Odluke postupke nabave provode sukladno zakonskim propisima koji uređuju područje javne nabave, Naputku iz članka 19. stavka 1. ove Odluke, svojim aktima i godišnjem planu nabave.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik može odlučiti da će Grad, u cilju racionalnijeg korištenja sredstava i administrativnih kapaciteta te postizanja povoljnijih uvjeta nabave, provesti postupak zajedničke nabave za Grad i ustanovu i/ili trgovačko društvo iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 21.

 

Proračunskim korisnicima iz članka 2. stavka 1. točke 2. podstavka 3. ove Odluke, kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih te sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih isplaćivat će se do visine utvrđene njihovim općim aktima i kolektivnim ugovorom, u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu.

 

 

Članak 22.

 

Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika Grada utvrđuje se kolektivnim ugovorom odnosno odlukom Gradonačelnika, u suglasju s propisima.

Koeficijente za obračun plaća službenika i namještenika Grada utvrđuje Gradsko vijeće općim aktom, na prijedlog Gradonačelnika.

Osnovicu i koeficijente za obračun plaće Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno te visinu naknade za rad Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju volonterski, utvrđuje Gradsko vijeće općim aktom, na prijedlog Gradonačelnika.

 

 

Članak 23.

 

Sredstva za rad političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću, sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, sredstva za rad Savjeta mladih, naknade za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća, naknade troškova i nagrade za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te članova kazališnih i upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Grada te naknade troškova javnog prijevoza članova Savjeta mladih, isplaćivat će se temeljem odluka Gradskog vijeća, po nalogu pročelnika Ureda Grada.

 

Članak 24.

 

Naknade troškova za rad članova kulturnih vijeća isplaćivat će se temeljem odluke Gradonačelnika, po nalogu pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu.

 

 

Članak 25.

 

Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora isplaćivat će se temeljem odluke Gradskog vijeća, po nalogu pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

 

 

Članak 26.

 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenje o povratu sredstava donosi Odjel gradske uprave za financije na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik upravnog tijela u čijoj nadležnosti je naplata tih prihoda, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

 

Članak 27.

 

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Odjel gradske uprave za financije, a potpisuje Gradonačelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih i fizičkih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova, isporuke robe i izvršenja usluga, dostavljaju se Odjelu gradske uprave za financije odnosno drugom nadležnom upravnom tijelu.

Evidenciju izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka vode Odjel gradske uprave za financije odnosno drugo nadležno upravno tijelo.

 

 

VIII. POVRAT SREDSTAVA U PRORAČUN

 

 

Članak 28.

 

Ako se naknadno utvrdi da je isplata sredstava iz Proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, odnosno ako se utvrdi da su sredstva utrošena nezakonito, nenamjenski ili nesvrhovito, Grad odnosno proračunski korisnik dužan je odmah zahtijevati povrat sredstava u Proračun.

 

 

IX. PLAĆANJE PREDUJMOM

 

 

Članak 29.

 

Plaćanje predujmom moguće je samo iznimno, na temelju zaključka Gradonačelnika o davanju suglasnosti za plaćanje predujmom u 2023. godini.

 

 

X. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

 

 

Članak 30.

 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o oročavanju donosi Gradonačelnik.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2023. godine.

 

 

Članak 31.

 

Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu donosi Gradsko vijeće ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Grada.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva, Gradsko vijeće može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva mogu se koristiti samo za otplatu duga u Računu financiranja.

Ako se sredstva iz stavka 3. ovoga članka ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga, koristit će se za nabavu nefinancijske i financijske imovine te za kapitalne pomoći ako za to postoji javni interes.

  

Članak 32.

 

Odgoda plaćanja i obročna otplata (reprogram) duga Gradu, otpis ili djelomičan otpis potraživanja Grada te prodaja potraživanja Grada, određuje se i provodi na način i pod uvjetima utvrđenim propisima.

 

 

Članak 33.

 

Nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada upravljaju upravna tijela te pravne osobe (ustanove i trgovačka društva) kojih je Grad osnivač.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup ili najam.

Pročelnik upravnog tijela i čelnik pravne osobe moraju imovinom iz stavka 1. ovoga članka upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis te  imovine u skladu sa zakonom.

Sredstva za održavanje i osiguranje imovine iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u rashodima poslovanja nadležnih upravnih tijela, a sklapanje ugovora o osiguranju s osiguravateljima i naplatu šteta obavlja Odjel gradske uprave za financije.

 

 

Članak 34.

 

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Grada vodi se u Odjelu gradske uprave za financije.

Pročelnici upravnih tijela te čelnici pravnih osoba koji upravljaju imovinom Grada dužni su Odjelu gradske uprave za financije dostaviti podatke o svakoj poslovnoj promjeni na imovini kojom upravljaju.

 

 

Članak 35.

 

Potraživanja Grada za javna davanja, naplaćena u financijskoj i nefinancijskoj imovini sukladno posebnim propisima, istodobno za vrijednost te imovine povećavaju izvršenje prihoda i rashoda iznad visine utvrđene Proračunom, uz suglasnost Gradonačelnika.

Za iskazivanje prihoda i rashoda iz stavka 1. ovoga članka mogu se, uz suglasnost Gradonačelnika, naknadno utvrditi aktivnosti i/ili projekti.

 

 

XI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA I SUGLASNOSTI

 

 

Članak 36.

 

Grad se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, u suglasju sa Zakonom o proračunu.

Odluku o kratkoročnom zaduživanju iz stavka 1. ovoga članka donosi Gradonačelnik.

Proračunski korisnici ne mogu se kratkoročno zadužiti.

 

 

Članak 37.

 

Grad se može dugoročno zadužiti za namjene utvrđene u Zakonu o proračunu.

Odluku o dugoročnom zaduženju Grada iz stavka 1. ovoga članka donosi Gradsko vijeće, a suglasnost za zaduženje daje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija.

 

 

Članak 38.

 

Tekuće otplate glavnice duga po osnovi zaduživanja, iskazane u Računu financiranja Proračuna u iznosu od 6.431.402 eura, s pripadajućim kamatama, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po osnovi kredita i zajmova Grada na kraju 2023. godine iznosit će 39.995.159 eura.

 

 

Članak 39.

 

Proračunski korisnici – ustanove kojima je Grad osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, mogu se dugoročno zaduživati za investiciju i za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije te refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma, uz suglasnost Grada, sukladno važećim propisima i Statutu Grada Rijeke.

Suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka uključuju se u opseg mogućeg zaduživanja Grada.

Pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada mogu se dugoročno zaduživati te refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma, uz suglasnost Grada, sukladno važećim propisima i Statutu Grada Rijeke.

Ako se pravna osoba iz stavka 3. ovoga članka dugoročno zadužuje kod međunarodne financijske institucije, na odluku o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje pravne osobe obvezno je ishoditi prethodnu suglasnost ministra financija.

Grad može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom korisniku iz stavka 1. ovoga članka te pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu iz stavka 3. ovoga članka, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija, sukladno važećim propisima i Statutu Grada Rijeke.

Dana jamstva iz stavka 5. ovoga članka uključuju se u opseg mogućeg zaduživanja Grada.

Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, jamstvo koje je dano za zaduženje do ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije ne uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja Grada.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva iz ovoga članka, odgovorna osoba proračunskog korisnika – ustanove iz stavka 1. ovoga članka ili pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada, dostavlja nadležnom upravnom tijelu, koje ocjenjuje opravdanost zaduživanja i/ili davanja jamstva podnositelja zahtjeva.

Zahtjev iz stavka 8. ovoga članka mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

– obrazloženje namjene dugoročnog zaduženja,

– usvojen financijski plan,

– ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje,

– dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava,

– nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja i planom otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate),

– izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, kojom jamči za ispravnost dokumentacije.

Nadležno upravno tijelo prilikom ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i/ili davanja jamstva dužno je razmotriti:

– opravdanost i usklađenost namjene zaduživanja s ciljevima i prioritetima Grada,

– bonitet podnositelja zahtjeva,

– ocjenu stanja zaduženosti podnositelja zahtjeva,

– učinak novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnost podnositelja zahtjeva.

Sukladno odredbama stavaka 9. i 10. ovoga članka, nadležno upravno tijelo dostavlja Odjelu gradske uprave za financije dokumentirani zahtjev, svoju ocjenu i mišljenje te prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva, na temelju kojih Odjel gradske uprave za financije daje Gradonačelniku mišljenje o kreditnim mogućnostima Grada.

Iznimno od odredbe stavka 11. ovoga članka, ukoliko je podnositelj zahtjeva za izdavanje jamstva pravna osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada, nadležno upravno tijelo je obavezno ishoditi mišljenje ministarstva financija o državnoj potpori.

Dana jamstava u 2023. godini mogu iznositi najviše do 11.500.000,00 eura glavnice kredita, uvećano za kamate i naknade.

U Proračunu su planirana sredstva jamstvene zalihe u iznosu od 133.000 eura.

Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po osnovi danih jamstava Grada na kraju 2023. godine iznosit će 18.104.047 eura.

Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po osnovi danih suglasnosti Grada na kraju 2023. godine iznosit će 4.992.146  eura.

 

 

Članak 40.

 

Ako su za ispunjenje obveza za koje je Grad dao jamstvo sukladno odredbama članka 39. stavka 5. ove Odluke korištena sredstva Proračuna, Grad će uspostaviti potraživanje od glavnog dužnika umjesto kojega je bila plaćena obveza te poduzeti mjere za povrat iznosa plaćenih s osnova jamstva Grada.

 

 

Članak 41.

 

Pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada i ustanove čiji je osnivač Grad, koje su dobile suglasnost ili jamstvo u smislu odredbi članka 39. ove Odluke, dužne su Odjelu gradske uprave za financije tromjesečno, do petog dana u mjesecu za prethodno tromjesečje, dostaviti informaciju o stanju zaduženosti te u roku od pet dana od potpisivanja dostaviti ugovor o zaduživanju.

 

 

XII. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA, FINANCIJSKORAČUNOVODSTVENA KONTROLA I IZVJEŠTAVANJE

 

 

Članak 42.

 

Grad i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

 

 

Članak 43.

 

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje dugom i gotovinom, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje nastanka obveza, praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvještavanja, obavljaju se u Odjelu gradske uprave za financije.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su Odjelu gradske uprave za financije dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

 

 

Članak 44.

 

Odjel gradske uprave za financije izrađuje i dostavlja Gradonačelniku polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Gradonačelnik podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Gradskom vijeću u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Odjel gradske uprave za financije izrađuje i podnosi Gradonačelniku periodične izvještaje o izvršenju Proračuna.

Proračunski korisnici dužni su polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, usvojen od strane upravljačkog tijela, dostaviti nadležnom upravnom tijelu u rokovima propisanim Zakonom.

Proračunski korisnici dužni su, sukladno podzakonskim propisima koji reguliraju proračunsko računovodstvo, uz godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dostaviti i odluku o raspodjeli rezultata usvojenu od strane upravljačkog tijela.

Odredba stavka 5. ovoga članka ne odnosi se na proračunskog korisnika koji je predstavnik nacionalne manjine. 

Proračunski nadležna upravna tijela dužna su polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju razdjela dostaviti Odjelu gradske uprave za financije.

 Proračunski nadležno upravno tijelo dužno je godišnje izvještaje o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti, zajedno s odlukama o raspodjeli rezultata dostaviti Gradonačelniku najkasnije do kraja travnja tekuće proračunske godine za prethodnu godinu.

Trgovačka društva iz članka 2. stavka 1. točke  3. ove Odluke dužna su dostaviti godišnji financijski izvještaj proračunski nadležnom upravnom tijelu, najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjeg financijskog izvještaja utvrđenog važećim Zakonom o računovodstvu.

Proračunski nadležno upravno tijelo dužno je godišnji financijski izvještaj iz stavka 9. ovoga članka dostaviti Gradonačelniku najkasnije do 30. rujna tekuće proračunske godine za prethodnu godinu.

Trgovačka društva u kojima Grad ima najmanje 25% udjela u kapitalu dužna su najkasnije u roku od devet mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine, dostaviti Gradonačelniku putem proračunski nadležnog upravnog tijela dnevni red sjednice skupštine, godišnje financijske izvještaje te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu.

 

 

Članak 45.

 

Proračunski korisnici dužni su dostaviti polugodišnje i godišnje financijske izvještaje proračunski nadležnom upravnom tijelu.

Proračunski nadležno upravno tijelo konsolidira financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka za pojedine korisnike i dostavlja ih Odjelu gradske uprave za financije.

Odjel gradske uprave za financije izrađuje konsolidirani polugodišnji i godišnji financijski izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija u roku utvrđenom važećim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

 

 

XIII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

 

 

Članak 46.

 

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka, Gradonačelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom o proračunu.

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika utvrdit će Gradsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna iz stavka 2. ovoga članka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Korisnici Proračuna iz članka 2. stavka 1. točaka 1. i 2. ove Odluke, izmjene i dopune financijskih planova predlažu u postupku izrade i donošenja izmjena i dopuna Proračuna.

 

 

Članak 47.

 

Gradonačelnik može, na zahtjev pročelnika nadležnog upravnog tijela, odobriti preraspodjelu sredstava u Proračunu unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela, i to unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici, s tim da umanjenje pojedine stavke rashoda i izdataka na razini skupine ekonomske klasifikacije može biti do 5%.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, preraspodjela sredstava unutar izvora opći prihodi i primici može se izvršiti najviše do 15% sredstava utvrđenih na stavci rashoda i izdataka razine skupine ekonomske klasifikacije, ako se time osigurava povećanje sredstava učešća Grada planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, sredstva učešća Grada planirana u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije iz izvora financiranja opći prihodi i primici te sredstva za financiranje projekata koja se refundiraju iz pomoći Europske unije mogu se preraspodjeljivati:

– bez ograničenja unutar istog razdjela organizacijske klasifikacije,

-najviše do 15% između projekata različitih razdjela organizacijske klasifikacije.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, sredstva za otplatu glavnice i kamata duga i jamstava te negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule mogu se,  tijekom proračunske godine, osiguravati preraspodjelom bez ograničenja.

Sredstva iz stavaka 2. i 3. ovoga članka mogu se preraspodjelom osigurati za naknadno utvrđene aktivnosti i/ili projekte i/ili stavke.

Obrazloženi zahtjev za preraspodjelom sredstava, sukladno odredbama ovoga članka, dostavlja se Gradonačelniku putem Odjela gradske uprave za financije i mora sadržavati odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje opravdanost razloga za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava, odnosno opravdanost razloga za smanjenje sredstava na proračunskim stavkama.

Sredstva u Proračunu ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

O izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

 

 

Članak 48.

 

U slučaju nastupa posebnih okolnosti, tijekom izvršavanja Proračuna Gradonačelnik može donositi odluke kojima se osiguravaju sredstva za financiranje mjera i aktivnosti vezanih za te posebne okolnosti, uključujući i odluke o preraspodjelama, bez ograničenja odnosno u postotku većem od propisanog Zakonom o proračunu.

Posebne okolnosti iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

Nastup posebnih okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Gradsko vijeće posebnom odlukom u kojoj određuje i rok trajanja odluke o nastupu posebnih okolnosti.

Gradonačelnik je dužan izvještavati Gradsko vijeće o svim odlukama koje se donose u skladu sa stavkom 1. ovoga članka te o njihovoj primjeni.

 

Članak 49.

 

Proračun se izvršava od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2023. godinu.

Rashodi za koje je nastala obveza u 2023. godini rashodi su Proračuna za 2023. godinu, neovisno o plaćanju.

O namjeni viška prihoda odnosno o pokriću manjka prihoda iz prethodne godine odlučuje Gradsko vijeće.

 

 

XIV. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Članak 50.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/1398
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.