GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. prosinca 2022.

Godina IX broj 16.Na temelju članka 120. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/18, 18/19 i 5/21) u članku 2. riječi:  “Sukcesivno (u mjesečnim tranšama) do 31. prosinca 2022. godine” zamjenjuju se riječima: “Sukcesivno (u mjesečnim tranšama) do 31. prosinca 2023. godine”, a riječi: “U 168 jednakih mjesečnih rata, pri čemu je dospijeće prve rate 31. siječnja 2023. godine” zamjenjuju se riječima: “U 168 jednakih mjesečnih rata, pri čemu je dospijeće prve rate 31. siječnja 2024. godine”.

 

 

Članak 2.

 

Grad Rijeka će s ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka sklopiti dodatak Ugovoru o kreditu broj: 5000751312 od 31. kolovoza 2018. godine, pod uvjetima iz članka 1. ove Odluke.

 

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje dodatka ugovoru o kreditu iz članka 2. ove Odluke.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/127
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.