GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. prosinca 2022.

Godina IX broj 16.Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20), odredbi Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) te članka 46. i članka 84. stavka 5. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 14/13) članak 54. mijenja se i glasi:

“Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu nadležnom upravnom tijelu Primorsko – goranske županije.

Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od dana primitka pobijanog rješenja.

Nadležno upravno tijelo Primorsko – goranske županije će o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana primitka žalbe“.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/158
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.