GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Godina IX - broj 14.            Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

            U Odluci o porezima Grada Rijeke (“Narodne novine“ broj 128/19 i 138/21 te “Službene novine Grada Rijeke” broj 22/19 i 14/21) članak 4. mijenja se i glasi:

“Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 13%.”

 

Članak 2.

 

            U članku 6. riječi: “15,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “1,99 eura”.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u “Narodnim novinama” i “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

KLASA: 024-01/22-01/144

URBROJ: 2170-1-16-00-22-2

Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v.r.