GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Godina IX - broj 14.Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini (“Narodne novine” broj 147/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja

decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2022. godinu

 

I.

 

U Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2022. godini (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/22) – u daljnjem tekstu: Odluka, točka II. mijenja se i glasi:

“U Proračunu Grada Rijeke se u okviru bilančnih prava iz točke I. stavka 2. ove Odluke osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 18.497.329,00 kuna, od čega se iznos od:

  • 16.998.300,00 kn odnosi na:

–    materijalne i financijske rashode u okviru Razdjela 004 i 008 te na

–    rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje) u okviru Razdjela 017,

  • 1.499.029,00 kn odnosi na:

–    rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u okviru Razdjela 017.”

 

II.

 

Raspored godišnjih sredstava za materijalne i financijske rashode po osnovnim školama iz točke IV. stavka 4. Odluke, mijenja se i glasi kako je utvrđeno u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku (Privitak 1.) koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

III.

 

     U točki VIII. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini obuhvaćaju sredstva nužna za realizaciju kapitalnih projekata.”

Plan rashoda iz točke VIII. stavka 2. Odluke, mijenja se i glasi kako je utvrđeno u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku (Privitak 2.) koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/22-01/171

URBROJ: 2170-1-16-00-22-2

Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v.r.

 

Privitak 1.

Privitak 2.