GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Godina IX - broj 14.           Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja

sekundarnog gradskog središta Rujevica

 

Članak 1.

 

            U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/22) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

  “Površina obuhvata Plana iznosi 43,0 ha”.

 

Članak 2.

 

Privitak 1. iz članka 3. stavka 1. Odluke mijenja se i glasi kako je utvrđeno u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/22-01/167

URBROJ: 2170-1-16-00-22-2

Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v.r.

 

Privitak 1. – Obuhvat Plana