GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Godina IX - broj 15.Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu
na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 22/19) u članku 2. riječi: “300,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: “60,00 eura“.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/145
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.