GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Godina IX - broj 15.Na temelju članka 14. stavka 2. Pravilnika o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne novine“ broj 121/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 23. studenog 2022. godine, donio je

 

 

ODLUKU
o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja
Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine

 

 

 

Članak 1.

 

U Upravljačku skupinu za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine imenuju se sljedeći članovi:

            – mr. sc. Mladen Vukelić – Grad Rijeka,

            – Milan Rončević – Grad Bakar,

            – Krešimir Vidović – Grad Kastav,

            – Matea Dundović – Grad Kraljevica,

            – Ana Brumnjak Iličić – Grad Opatija,

            – Norbert Mavrinac – Općina Čavle,

            – Vesna Bruketa – Općina Jelenje,

            – Ivona Brentar Miličević – Općina Klana,

            – Borka Reljac – Općina Kostrena,

            – Jadranka Ognjenović – Općina Lovran,

            – mr.sc. Astra Gašparini – Općina Matulji,

            – Jasenka Rutar – Općina Mošćenička Draga,

            – Sonja Čubranić – Općina Omišalj i

            – Jasmina Fabac – Općina Viškovo.

 

 

Članak 2.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine i Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021.-2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 1/21).

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/116-27
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 23. studenog 2022.

 

 

GRADONAČELNIK
Marko Filipović, v.r.