GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. prosinca 2022.

Godina IX broj 16.Na temelju članka 13. stavka 2. Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ („Službene novine Grada Rijeke“ broj 21/19 i 5/22), Gradonačelnik Grada Rijeke, 20. prosinca 2022. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o dodjeli nagrada Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“

 

 

 

I.

 

Dodjeljuju se nagrade odgojno-obrazovnim radnicama za individualni doprinos u odgoju i obrazovanju:

– Neli Dundović iz Dječjeg vrtića More,

– Nadi Kegalj iz Osnovne škole Podmurvice i

– Martini Mašić iz Osnovne škole Kantrida.

 

 

II.

 

 Nagradu iz točke I. ove Odluke čini novčani iznos od 7.000,00 kuna (slovima: sedamtisućakuna), odnosno 929,00 eura (slovima: devetstodvadesetdeveteura) i pisano priznanje.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/127-30
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 20. prosinca 2022.

 

 

 

GRADONAČELNIK
Marko Filipović, v.r.