GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. prosinca 2022.

Godina IX broj 16.Na temelju članka 127. stavka 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje KD Čistoća d.o.o.
kod Zagrebačke banke d.d.

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje KD Čistoća d.o.o. u iznosu od 8.600.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, putem dugoročnog kredita s valutnom klauzulom u EUR kod Zagrebačke banke d.d., radi financiranja Projekta “Nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom za KD Čistoća d.o.o”, pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:

Dugoročni kredit s valutnom klauzulom u EUR

Iznos kredita:

8.600.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke

Dinamika korištenja kredita:

Sukcesivno u tranšama do 30.6.2025.

Nominalna kamatna stopa:

3,9% (godišnja, fiksna)

Efektivna kamatna stopa:

3,99%

Metoda obračuna kamate:

Proporcionalna

Rok povrata kredita

13 godina

Dinamika otplate glavnice i kamate:

Glavnica se otplaćuje u 156 jednakih mjesečnih rata. Dospijeće glavnice je zadnjeg dana u  mjesecu. Obračun kamata je zadnjeg dana u mjesecu, s dospijećem 10 dana od obračuna.

Dospijeće prve rate:

Zadnjeg dana u mjesecu nakon mjeseca iskorištenja zadnje tranše kredita, najkasnije 31.07.2025.

Naknada za odobrenje kredita

0,10%

Ukupni trošak kredita

2.522.509,79 EUR

Ukupan iznos trošak i glavnica

11.122.509,79 EUR

Instrumenti osiguranja kredita:

Jedna (1) zadužnica KD Čistoća d.o.o., solemnizirana kod javnog bilježnika

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/141
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.