GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. prosinca 2022.

Godina IX broj 16.Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispravak i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca  2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Sušak

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Sušak, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak, na sjednici održanoj dana 22. studenoga 2022. godine.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/133
URBROJ: 2170-1-16-00-22-4
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.