GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Godina IX - broj 15.Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20), članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 2. Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji (”Službene novine Grada Rijeke” broj 14/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (”Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ”Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o davanju koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke

 

 

I.

 

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu DIMNJAČAR d.o.o., Vodovodna 37, 51000 Rijeka, OIB: 02901606720 (u daljnjem tekstu: Koncesionar) koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: koncesija).

 

 

II.

 

Predmet koncesije je obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke.

 

III.

 

Koncesijska naknada za koncesiju iz točke I. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 357.000,00 kn (bez PDV-a) godišnje.

 

 

IV.

 

Koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina, koji teče od stupanja na snagu Ugovora o koncesiji.

 

 

V.

 

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke, kojim će se urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze Koncesionara.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom će u ime Davatelja koncesije Koncesionaru dostaviti na sklapanje Ugovor o koncesiji u roku od deset dana od dana izvršnosti ove Odluke.

U ime Davatelja koncesije, Ugovor o koncesiji sklopit će Gradonačelnik Grada Rijeke.

 

VI.

 

Koncesionar je obvezan najkasnije na dan sklapanja Ugovora o koncesiji dostaviti Davatelju koncesije jamstvo za provedbu ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, u iznosu od 10% (slovima: desetposto) ukupne vrijednosti Ugovora o koncesiji, u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa uplaćenog na poslovni račun Grada Rijeke.

 

VII.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku dodjele koncesije: davanje koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova KLASA: 370-01/22-04/4, URBROJ: 2170-1-17-30-22-11 od 23. studenog 2022. godine nalazi se u privitku (Privitak 1.) i čini sastavni dio ove Odluke.

Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka nije predmet objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

VIII.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“ te na standardnom obrascu Obavijesti o dodjeli koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke KLASA: 024-02/22-01/22-13, URBROJ: 2170-1-15-00-22-1 od 8. ožujka 2022. godine, imenovano je Stručno povjerenstvo za davanje jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke.

Slijedom navedenog, u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod evidencijskim brojem koncesije: 370-01/22-04/4, broj objave dokumentacije za nadmetanje: 2022/S 01K-0039117, dana 05. listopada 2022. godine objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova.

U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigla je samo jedna ponuda i to ponuditelja Dimnjačar d.o.o., Vodovodna 37, 51000 Rijeka, OIB: 02901606720.

Analiza i pregled ponude prikazan je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda u postupku dodjele koncesije: davanje koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova KLASA: 370-01/22-04/4, URBROJ: 2170-1-17-30-22-11 od 23. studenog 2022. godine.

Sukladno kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja i budući da ponuditelj Dimnjačar d.o.o. ispunjava sve uvjete propisane dokumentacijom za nadmetanje, odlučeno je kao u točki I. ove Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

 

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

Žalbeni postupak vodi se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi i Zakona o općem upravnom postupku. Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku. Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

Žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana od primitka odluke o davanju koncesije, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/172
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.