GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. prosinca 2022.

Godina IX broj 16.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 20. prosinca 2022. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
Urbanistički plan uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica

 

 

 

Članak 1.

 

Gradonačelnik Grada Rijeke je 16. svibnja 2022. godine donio Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Urbanističkog plana uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/22).

Temeljem Odluke iz stavka 1. ovoga članka, proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica (u daljnjem tekstu: Plan) u kojem je utvrđeno da Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš kao i da je prihvatljiv za ekološku mrežu, pa stoga za Plan nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

 

Članak 2.

 

Nositelj izrade Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

 

 

Članak 3.

 

Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Površina obuhvata Plana iznosi 42,20 ha.

 

 

Članak 4.

 

Plan se donosi radi:

– osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim Generalnim urbanističkim planom Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20-ispravak) – u daljnjem tekstu: GUP, te prvonagrađenim radom na Natječaju za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica,

– utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina poslovne, mješovite, ugostiteljsko-turističke, javne i društvene namjene te stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja,

– definiranja javnih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja,

– utvrđivanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja, prvonagrađenim radom na Natječaju za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica i pozitivnim propisima.

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– utvrditi uvjete gradnje građevina poslovne, mješovite, ugostiteljsko-turističke, javne i društvene namjene te stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja (trgovina, obrt, ugostiteljstvo, druge usluge te društveni sadržaji),

– planirati gradnju na način da se osiguraju kvalitetne vizure prema priobalju,

– planirati infrastrukturno i komunalno opremanje,

– definirati smještaj glavne pješačke zone i drugih javnih površina te utvrditi uvjete njihovog uređenja,

– osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

Programska polazišta su sinteza urbanog modela utvrđenog temeljnim uvjetima određenim GUP-om, prvonagrađenim radom na Natječaju za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica i ocjene postojećeg stanja kako bi se postigla potpuna integracija krajolika, arhitekture i svih vidova prometa.

 

 

Članak 6.

 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Odjel je zatražio mišljenja 14 tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 2.), a odgovorilo je njih 5.

U zakonskom roku su zaprimljena sljedeća mišljenja:

 1. Mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka (KLASA: 351-01/22-04/68, URBROJ: 2170-03-08/3-22-8) da ne bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
 2. Mišljenje Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka (Znak i broj: IL-1883/1) da nije potrebna izrada strateške procjene utjecaja na okoliš.
 3. Mišljenje HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka (Broj i znak: 4012/7393/22GG) da ne uvjetuje izradu strateške procjene.
 4. Mišljenje Konzervatorskog odjela Rijeka, Užarska 26, 51 000 Rijeka (KLASA: 612-08/22-10/0248, URBROJ: 532-05-02-11/8-22-2) da je potrebna provedba postupka strateške procjene.
 5. Mišljenje Hrvatskih šuma, UŠP Delnice, Supilova 32, 513000 Delnice (KLASA: DE-22-01/797, URBROJ: 11-00-06/01-22-02) da nije potrebno vršiti provedbu postupka utjecaja na okoliš.

 

 

Članak 7.

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene Plana Odjel je, uz razloge i ciljeve za izradu Plana iz članaka 4. i 5. ove Odluke, mišljenja tijela i/ili osoba iz članka 6. ove Odluke te kriterije iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, naročito uzeo u obzir sljedeće činjenice:

 1. Ciljevi i programska polazišta Plana odnose se na zahvate opisane i navedene u članku 4. ove Odluke.
 2. Zahvati planirani predmetnim Planom neće se sufinancirati iz sredstava Europske unije.
 3. Unutar obuhvata predmetnog Plana ne nalaze se zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode.
 4. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19) unutar obuhvata Plana ne nalaze se područja ekološke mreže, već se Plan odnosi na građevinsko područje te se stoga može isključiti značajan utjecaj istog na ciljeve očuvanja i cjelovitosti ekološke mreže.
 5. S obzirom na navedene razloge izrade Plana, ne očekuju se novi značajniji utjecaji planiranih zahvata u odnosu na već postojeće utjecaje sadašnjeg stanja u prostoru. Primjenom mjera zaštite okoliša i prirode iz važećeg prostornog plana višeg reda ne očekuju se značajniji negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost.
 6. Urbanistički plan uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica predstavlja prostorni plan nižeg reda koji je usklađen s GUP-om, kao prostornim planom višeg reda, pa s obzirom na prethodno navedene razloge ne treba provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

 

Članak 8.

 

Odjel će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, objavom na službenim stranicama Grada Rijeke.

 

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/130-30
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 20. prosinca  2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

Privitak 1. Obuhvat Plana

 

Privitak 2