GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. prosinca 2022.

Godina IX broj 16.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 20. prosinca 2022. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova – Bok

 

 

 

Članak 1.

 

Gradonačelnik Grada Rijeke je 18. siječnja 2022. godine donio Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok („Službene novine Grada Rijeke“ broj 1/22).

Temeljem Odluke iz stavka 1. ovoga članka, proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

 

 

Članak 2.

 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

 

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

 

Članak 4.

 

Izmjene i dopune Plana donose se radi izmjene elementa planirane prometne mreže i uvjeta građenja za stambenu i mješovitu namjenu na području obuhvata Izmjena i dopuna Plana.

 

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– planirati nove nivelacijske kote na prometnoj mreži u cilju omogućavanja prilaza građevnim česticama stambene namjene,

– prilagoditi uvjete gradnje i uređenja na građevnim česticama stambene i mješovite namjene novoplaniranoj prometnoj mreži,

– utvrditi druge uvjete od utjecaja na opisane zahvate ili uzrokovane istima.

 

 

Članak 6.

 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Odjel je zatražio mišljenja 12 tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.), a odgovorilo je njih 3.

U zakonskom roku su zaprimljena sljedeća mišljenja:

  1. Mišljenje Hrvatskih šuma, UŠP Delnice, Supilova 32, 51 300 Delnice (Klasa: DE-15-970, Ur. broj: 11-00-06/01-22-05) da nije potrebno vršiti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova – Bok,
  2. Mišljenje HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka (Broj i znak: 4012/1953/22GG) kojim ne uvjetuju izradu strateške procjene.
  3. Mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51 000 Rijeka (Klasa: 351-01/22-04/11, Ur. broj: 2170-03-08/3-22-6) da ne bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

 

Članak 7.

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna Plana Odjel je, uz razloge i ciljeve za izradu Izmjena i dopuna Plana iz članaka 4. i 5. ove Odluke, mišljenja tijela i/ili osoba iz članka 6. ove Odluke te kriterije iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, naročito uzeo u obzir sljedeće činjenice:

  1. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana odnose se na zahvate opisane i navedene u članku 4. ove Odluke.
  2. Zahvati planirani predmetnim Izmjenama i dopunama Plana neće se sufinancirati iz sredstava Europske unije.
  3. Unutar obuhvata predmetnih Izmjena i dopuna Plana ne nalaze se zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode.
  4. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19) unutar obuhvata Izmjena i dopuna Plana ne nalaze se područja ekološke mreže, već se Izmjene i dopune Plana odnose na građevinsko područje te se stoga može isključiti značajan utjecaj istog na ciljeve očuvanja i cjelovitosti ekološke mreže.
  5. S obzirom na navedene razloge izrade Izmjena i dopuna Plana, ne očekuju se novi značajniji utjecaji planiranih zahvata u odnosu na već postojeće utjecaje sadašnjeg stanja u prostoru. Primjenom mjera zaštite okoliša i prirode iz važećeg prostornog plana višeg reda ne očekuju se značajniji negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost.
  6. Izmjene i dopune Plana predstavljaju prostorni plan nižeg reda koji je usklađen s Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke, prostornim planom višeg reda, pa s obzirom na prethodno navedene razloge ne treba provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

 

Članak 8.

 

Odjel će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, objavom na službenim stranicama Grada Rijeke.

 

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/129-30
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 20. prosinca 2022.

 

GRADONAČELNIK
Marko Filipović, v.r.

 

 

  Privitak I.