GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Godina IX - broj 14.            Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

IZMJENE

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

 

Članak 1.

 

            U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/21 i 8/22) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

            “Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga Programa utvrđuje se kako slijedi:

Red.br.

NAZIV

Iznos u kn

  1.  

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

9.786.900

1.1.         

Čišćenje javnih površina

Pod čišćenjem javnih površina podrazumijeva se pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Ulice Korzo po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža te nabavku i postavu košarica za otpad.

9.043.900

1.2.         

Sanacija divljih deponija

Sanacija divljih deponija obuhvaća radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa gradskih područja Rujevica i Mario Genari te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad.

743.000

  1.  

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Djelatnost obuhvaća hortikulturne i građevinske radove održavanja parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, izradu projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, sanaciju potpornih zidova uz dječja igrališta, parkove i javne zelene površine, postavu antistres podloge na dječjim igralištima te komunalne prioritete po mjesnim odborima u sklopu ove komunalne djelatnosti sukladno Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

24.037.750

  1.  

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

3.496.500

3.1.         

Održavanje pothodnika i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida.

675.500

3.2.         

Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama te prioritetnu sanaciju plaža.

1.168.000

3.3.         

Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne hortikulturne radove sanacije okoliša dječjih vrtića, osnovnih škola, sportskih dvorana i ostalih   objekata u vlasništvu Grada.

350.000

3.4.         

Održavanje ostalih javnih površina  

Održavanje ostalih javnih površina po svom opsegu obuhvaća poslove održavanja pješačkih zona, održavanje stubišta, mosta Hrvatskih branitelja, održavanje crpne stanice u zoni Koblerovog trga te sanaciju stjenskih pokosa i održavanje kamera na javnim površinama.

1.303.000

  1.  

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

4.108.500

4.1.         

Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode, utrošak električne energije te usluge njihova čišćenja.

1.347.500

4.2.         

Održavanje javnih satova

Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja ( zamjena dotrajalih dijelova, razni popravci), utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova.

298.000

4.3.         

Održavanje autobusnih čekaonica

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama, građevinske radove i poslove čišćenja autobusnih čekaonica.

391.000

4.4.         

Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova, kućnih brojeva, oznaka grada Rijeke i slično

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, utrošak električne energije za panoe i ispitivanje elektroinstalacija.

37.000

4.5.         

Održavanje javnih fontana

Poslovi održavanja javnih fontana uključuju elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, utrošak električne energije, utrošak vode, čišćenje i atestiranje elektroinstalacija u fontanama.

1.707.000

4.6.         

Održavanje ostale urbane opreme

Pod održavanjem ostale urbane opreme razumijeva se održavanje oznaka stajališta, reklamnih stupova, city lighta, plana grada te održavanje spomenika.

328.000

  1.  

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta, poslove upisa cesta u zemljišne knjige, čišćenje slivnika te komunalne prioritete po mjesnim odborima u sklopu ove komunalne djelatnosti sukladno Planu  raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

26.123.346

  1.  

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, održavanje instalacija javne rasvjete te komunalne prioritete po mjesnim odborima u sklopu ove komunalne djelatnosti sukladno Planu  raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

24.231.000

  1.  

ODRŽAVANJE GROBLJA

2.040.500

7.1.         

Groblje Kozala

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina i biljnog materijala uključujući i Židovsko groblje, sanaciju vodovodnog kanala i opločenje polja E (potkova) te sanaciju opločenja staze.

656.500

7.2.         

Groblje Trsat

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina i biljnog materijala, sadnju odnosno dopunu istog te opločenje ispred pomoćnih prostorija i odarnica.

517.000

7.3.         

Centralno gradsko groblje Drenova              

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.

480.000

7.4.         

Groblje Zamet

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.

62.000

7.5.         

Groblje Sveti Kuzam     

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.                                                       

23.000

7.6.         

Groblje Draga     

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.                                                      

32.000

7.7.         

Groblje Donja Drenova

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.                                                      

37.000

7.8.         

Groblje Gornja Drenova 

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.                                                      

11.000

7.9.         

Održavanje grobova na Aleji hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, grobova boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.  

222.000

  1.  

PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada te stručni nadzor nad provedbom tih mjera koje temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

3.180.000

  1.  

SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA TE NJIHOVO ZBRINJAVANJE I  USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lutalica.

1.084.000

  1.  

ČIŠĆENJE MORA

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaža i oko lokaliteta zagađenja te nadzor akvatorija.

593.000

 

Članak 2.

 

            Članak 3. mijenja se i glasi:

            “Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 98.681.496,00 kn.

            Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 71.551.580,00 kn, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 5.960.000,00 kn, prihoda od refundacija šteta u iznosu od 140.000,00 kn, prihoda po posebnim ugovorima u iznosu od 1.337.820,00 kn, prihoda od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 2.850.000,00 kn, općih prihoda i primitaka u iznosu od 15.980.000,00 kn, prihoda od tekućih donacija od trgovačkog društva u iznosu od 572.096,00 kn, prihoda od kapitalnih donacija od trgovačkog društva u iznosu od 113.000,00 kn, prihoda od tekućih donacija od neprofitne organizacije u iznosu od 4.000,00 kn i prihoda od kapitalnih pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 173.000,00 kn.“

 

 

Članak 3.

 

            Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/22-01/142

URBROJ: 2170-1-16-00-22-2

Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.