GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Godina IX - broj 14.            Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

IZMJENE 

Programa građenja komunalne

 infrastrukture za 2022. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/21 i 8/22) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

”Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 13.023.157,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 6.528.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 112.640,00 kuna, naknade za koncesije u iznosu od 400.000,00 kuna, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 300.000,00 kuna, fondova EU u iznosu od 2.440.340,00 kuna, donacija u iznosu od 630.000,00 kuna, kapitalne pomoći državnog proračuna u iznosu od 1.926.150,00 kuna, sufinanciranja od komunalnih društava u iznosu od 633.227,00 kuna te komunalne naknade u iznosu od 52.800,00 kuna kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

1.480.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

850.000,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

630.000,00

2.

Labinska ulica – pristup RIO

379.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

379.000,00

3.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

2.070.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

2.070.000,00

4.

Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)

601.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

601.000,00

5.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

5.291.347,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

945.800,00

5.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

12.640,00

5.3.

Izvor financiranja: fondovi EU

1.996.200,00

5.4.

Izvor financiranja: kapitalne pomoći državnog proračuna

1.703.480,00

5.5.

Izvor financiranja: sufinanciranje od komunalnih društava

633.227,00

 

6.

Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima

 

20.000,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

20.000,00

7.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

1.200.000,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

347.200,00

 

7.2.

Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

300.000,00

7.3.

Izvor financiranja: proračun Grada

100.000,00

7.4.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

7.5.

Izvor financiranja: komunalna naknada

52.800,00

8.

Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu

50.000,00

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

 

9.

Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3

 

10.000,00

9.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

10.000,00

10.

Sveukupno nerazvrstane ceste

11.101.347,00

10.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

5.273.000,00

10.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

112.640,00

10.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

630.000,00

10.4.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

 

10.5.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

300.000,00

10.6.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU

1.996.200,00

 

10.7.

Sveukupno izvor financiranja: kapitalne pomoći državnog proračuna

1.703.480,00

 

10.8.

Sveukupno izvor financiranja: sufinanciranje od komunalnih društava

633.227,00

10.9.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

52.800,00

 

  1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pješačka površina PP21 na Martinkovcu

1.115.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.115.000,00

 

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

1.115.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

1.115.000,00

 

  1. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

666.810,00

1.1.

Izvor financiranja: fondovi EU

444.140,00

1.2.

Izvor financiranja: kapitalne pomoći državnog proračuna

222.670,00

2.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

100.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

3.

Pješačka površina PP21 na Martinkovcu

40.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

40.000,00

4.

Sveukupno javna rasvjeta

806.810,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

140.000,00

4.2.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU

444.140,00

 

4.3.

Sveukupno izvor financiranja: kapitalne pomoći državnog proračuna

222.670,00”

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 5.583.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 370.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 2.681.000,00 kuna, komunalne naknade u iznosu od 2.200.000,00 kuna te donacija u iznosu od 332.000,00 kuna kako slijedi:

  1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

 

Iznos u kn

 

1.

Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

190.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

190.000,00

 

2.

Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu

 

100.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

3.

Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

80.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

80.000,00

4.

Prometnice i promet

      300.000,00

4.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

      300.000,00

 

5.

Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

 

110.000,00

5.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

110.000,00

6.

Trsat – ceste

186.000,00

6.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

186.000,00

7.

Sveukupno nerazvrstane ceste

966.000,00

7.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

370.000,00

7.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

596.000,00

 

  1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

 

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

 

 

3.432.000,00

1.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

900.000,00

1.2.

Izvor financiranja: komunalna naknada

2.200.000,00

1.3.

Izvor financiranja: donacije

332.000,00

2.

Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

60.000,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

60.000,00

3.

Obalna šetnica zapad

1.125.000,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

1.125.000,00

 

4.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

4.617.000,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

2.085.000,00

4.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

2.200.000,00

4.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

332.000,00”

 

 

 

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

          ”Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 3.871.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.331.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 1.460.000,00 kuna, komunalne naknade u iznosu od 580.000,00 kuna te donacija u iznosu od 500.000,00 kuna kako slijedi:

 

 

 

 

  1.  Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje

 

5.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

5.000,00

 

2.

Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje, proširenje i produženje

 

1.596.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.016.000,00

2.2.

Izvor financiranja: komunalna naknada

580.000,00

3.

Izviđačka ulica, obnova u postojećim gabaritima

500.000,00

3.1.

Izvor financiranja: donacije

500.000,00

 

4.

Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje

 

10.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

10.000,00

 

5.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića-I. faza, proširenje

 

1.460.000,00

5.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

1.460.000,00

6.

Sveukupno nerazvrstane ceste

3.571.000,00

6.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

1.031.000,00

6.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

580.000,00

6.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

500.000,00

6.4.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

1.460.000,00

 

  1. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje

300.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

300.000,00

2.

Sveukupno javna rasvjeta

300.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

300.000,00”

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 22.477.157,00 kuna.”

Članak 5.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke.”

 

KLASA: 024-01/22-01/132

URBROJ: 2170-1-16-00-22-2

Rijeka, 8. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.