GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Godina IX - broj 15.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13  i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke 14. studenog 2022. godine, donio je

 

 

 

IZMJENE
Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 17/21 i 9/22) članak 2. mijenja se i glasi:

” U 2022. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

R.br.

Naziv

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

1.

Dohranjivanje plaža šljunkom

435.000,00

2.

Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko- obrtnički radovi):

– sanitarnih objekata,

– obalnih zidova,

– obalnih šljunčanih i betonskih puteva,

– sunčališta,

– staza,

– stubišta,

– opreme u moru (vaterpolo i košarkaškog igrališta, te plutajućih brana),

– razastiranje i planiranje šljunka na plažama

– uređenje prilaza plažama,

– uređenje obalnog puta Lungo mare,

– održavanje stjenskih pokosa

– bravarski radovi,

– ostalo.

245.000,00

3.

Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka

55.000,00

4.

Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida

87.000,00

5.

Atestiranje platformi  i elektroinstalacija sanitarnih čvorova

6.000,00

6.

Utrošak električne energije za sanitarne čvorove

63.000,00

7.

Naknada za vijeće za davanje koncesijskog odobrenja

4.930,00

8.

Uređenje plažnog pojasa kampa Preluk

0,00

9.

Prilagodba zapadnog platoa plaže Ploče u Rijeci osobama s invaliditetom

511.062,00

10.

Oprema za vaterpolo igralište

60.625,00

11.

Oprema za svlačionice

24.313,00

12.

Sanacija stjenskog pokosa Sablićevo

440.000,00

13.

Sanacija stjenskog pokosa Glavanovo

1.120.000,00

14.

Aqualifter – pomagalo za osobe s invaliditetom

179.481,00

 

Sveukupno sredstva za 2022. godinu:

3.231.411,00

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovog Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru ukupno 2.479.411,00 kn te neutrošenog prihoda od naknada za koncesije na pomorskom dobru iz 2021. godine u iznosu od 752.000,00 kn.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 3.231.411,00 kn.”

 

 

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke “.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/110-27
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 14. studenog 2022.

 

GRADONAČELNIK
Marko Filipović, v.r.